Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.I.9-10 savaitgalis

(C) KRISTAUS KRIKŠTAS           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

* Kalėdų ir Naujųjų Metų proga mūsų parapijas dar sveikina arkiv. Gintaras Grušas ir vysk. Rimantas Norvila.

* Šiandieną maldose prisimename SAUSIO TRYLIKTĄJĄ žuvusius už Lietuvos laisvę.

* Parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS šiais metais bus vasario 7, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* 2015 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui jau paruošti ir priežiūroje Irenos Paznėkienės dalinami šį sekmadienį parapijos salėje. Juos bus galima atsiimti ir kitą sekmadienį. Neatsiimtieji pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėjami paštu.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Sausio 17, ateinantį sekmadienį, 4 v.p.p. TARTU COLLEGE patalpose, 310 Bloor St. E., bus rodomas filmas “THOSE WHO DARE” (KURIE DRĮSO), apie lietuvių, latvių, estų pastangas kovoje už tarptautinį jų kraštų nepriklausomybės pripažinimą ir toje kovoje nepaprastą indėlį Islandijos tuometinio užsienio reikalų ministerio Jon Baldvin Hannabalsson. Filme pokalbiai tuomet naudotomis kalbomis su paraštėmis anglų kalba. Įėjimas – laisva auka. Aukos bus panaudojamos estų muziejaus išeivijoje statybai.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS mūsų parapijoje, kaip žinote, jau yra pasibaigęs. Tačiau tiems, kurie pildo savo pasižadėjimus čekiais per tolimesnius metus, primename, kad aukas turi siųsti ne į parapiją, bet į vajaus įstaigą: Family of Faith Campaign, Donation Processing Centre, 1155 Yonge St., Toronto, ON, M4T 1W2. Čekiai turi būti išrašomi “Family of Faith” vardu, pridedant savo vardą, pavardę, adresą ir nurodant savo parapiją (Lithuanian Martyrs). Už šias aukas pakvitavimai dėl sumažinimo valstybinių mokesčių (Income Tax) išrašomi ne parapijos, bet arkivyskupijos įstaigos ir bus išsiųsti vasario mėnesį.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Sausio 10, sekmadienį, 2 v.p.p. Lietuvių namuose rengiama POPIETĖ Lietuvių namų ir “Labdaros” nario a.a. Tado Gurevičiaus atminimui.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved