Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
 BackNext»»
 
2016.I.2-3 savaitgalis

(C) KRISTAUS APSIREIŠKIMO ŠVENTĖ – TRYS KARALIAI           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, Tave garbins visos žemės tautos.

* Kalėdų ir Naujųjų Metų proga mūsų parapijas sveikina arkiv. Lionginas Virbalas, SJ, arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, vysk. dr. Kęstutis Kėvalas, vysk. Juozas Preikšas, vysk. Juozas Žemaitis, MIC, vysk. Eugenijus Bartulis ir vysk. Paulius Baltakis, OFM .

* Gruodžio 26, šeštadienį, pakrikštyta Dean ir Ramunės  (Jonušonytės) Beattie dukrelė Madeina Violeta. Sveikiname naująją krikščionę, jos tėvelius, senelius ir visą giminę.

* Parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS šiais metais bus vasario 7, sekmadienį po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą jau platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS mūsų parapijoje, kai žinote, jau yra pasibaigęs. Tačiau tiems, kurie pildo savo pasižadėjimus čekiais per tolimesnius metus, primename, kad aukas turi siųsti ne į parapiją, bet į vajaus įstaigą: Family of Faith Campaign, Donation Processing Centre, 1155 Yonge St., Toronto, ON, M4T 1W2. Čekiai turi būti išrašomi “Family of Faith” vardu, pridedant savo vardą, pavardę, adresą ir nurodant savo parapiją (Lithuanian Martyrs).

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Sausio 10, sekmadienį, 2 v.p.p. Lietuvių namuose rengiama POPIETĖ Lietuvių namų ir “Labdaros” nario a.a. Tado Gurevičiaus atminimui.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti mūsų šventovėn savo užprašomoms šiokiadieniais rytinėms Mišioms, siūloma galimybė užprašyti Mišias vakare 7 valandą, susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima tas Mišias laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.  

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved