Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.III.25-27 savaitgalis

(C) VELYKOS            

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes.

* Šiais ŠVENTAISIAIS GAILESTINGUMO METAIS Lietuvos kankinių ir Šv. Kazimiero parapijos bei Gerojo Ganytojo misija sveikina visus šv. Velykų proga ir linki sveikatos bei pilnutinio priaugančių lietuviškų kartų atsidavimo Gailestingajam Lietuvos Rūpintojėliui!

* Velykų proga mūsų parapijas bei misiją sveikina: vysk. J. Preikšas, vysk. E. Bartulis, vysk. J. Kauneckas, vysk. J. Žemaitis, MIC, vysk. P. Baltakis, OFM,  ir prel. E. Putrimas.

* Po Velykų ryto ir dienos Mišių šiandieną mūsų parapijos salėje visus kavute ir pyragaičiais vaišina parapijos ADMINISTRACINĖ SEKCIJA.

* Balandžio 1 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Pradžioje Gavėnios buvo išdalinamos dėžutės smulkiems pinigėliams, skirtos parėmimui draugijos UŽ GYVYBĘ (Coalition for Life). Prašome tas dėžutes grąžinti ateinantį sekmadienį ir sukrauti prie šventovės durų padėtuose krepšiuose-dėžėse.

* Balandžio 3, Atvelykio sekmadienį, tuoj po 2 v.p.p. Mišių Wasaga Beach apylinkės MOTERŲ BŪRELIS ruošia apylinkės lietuviams ATVELYKIO PIETUS Gerojo Ganytojo misijos kavinėje. Bilieto kaina – $15. Bilietus platina Joana Dūdienė tel. (705) 445-6898.

* Balandžio 3, Atvelykio sekmadienį, 11:30 v.r. Lietuvos kankinių šventovės salėje koncertuos Lilijos Turūtaitės vadovaujamas “Dainos” ansamblis.

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

* Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” visus maloniai kviečia į savo METINĮ KONCERTĄ “Ak norėtum grįžti”, kuris įvyks gegužės 7, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilio sodybos salėje. Bilieto kaina – $40 (vaikams iki 12 m. amžiaus – $20). Bilietai platinami sekmadieniais po Mišių mūsų šventovės salėje ir taip pat ansamblio repeticijų metu. Bilietus galima užsisakyti ir e-paštu: torontogintaras @gmail.com.

* Birželio 4, šeštadienį, rengiamas AUKSINIS POKYLIS Weston Golf and Country Club patalpose su puikia vakariene, tyliomis varžytinėmis ir šokiais su orkestru. Pokylio tikslas – sutelkti lėšų “Labdaros” slaugos namų gyventojų apsaugai, įtaisant “video” stebėjimo įrangą pastato patalpų viduje ir lauke. Kviečiami visi prisidėti savo dalyvavimu arba aukomis. Dalis bilieto kainos irgi bus laikoma auka, už kurią bus išrašomi pakvitavimai valstybinių mokesčių atleidimui 2017 metais. Bilietus platina ir aukas priima Ramunė Stravinskienė, kuriai galima skambinti tel. (416) 767-9306 arba rašyti e-paštu: ramunestrav@gmail.com. Taip pat daugiau žinių tuo reikalu bus teikiama balandžio 10, sekmadienį, parapijos salėje po Mišių.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved