Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.VIII.22-23 savaitgalis

(B) XXI EILINIS SEKMADIENIS

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

* Šiandieną minima JUODOJO KASPINO DIENA. Vidurio ir Rytų Europos bendruomenių taryba rengia ta proga minėjimą 1 val. po pietų prie komunizmo aukoms skirto paminklo Masaryk parke, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronte. Ten bus prisiminta Molotov-Ribbentrop gėdingoji komunistų su naciais sutartis. Ši diena 2009 m. yra Kanados parlamento ir valdžios paskelbta METINE KANADOS ATMINTIES DIENA nacių ir komunistų nusikaltimams paminėti. Skatinami visi tame minėjime dalyvauti. Mes šią dieną paminėsime  šventovėje pamaldose.

* Iki šio mėnesio pabaigos trečiadieniais Mišios aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje  7 val. vakaro.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių rugsėjo-spalio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Šiais metais mūsų parapijos šventė, LIETUVOS KANKINIŲ ATLAIDAI, bus rugsėjo 27. Ta proga bus minimos a.a. kun. Petro Ažubalio 35 metų mirties ir a.a. muz. Jono Govedo 10 metų mirties sukaktys. Prašome tą dieną paskirti šiai mūsų parapijos kaip šeimos iškilmei.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Parapijos tarybos nutarimu, pradedant rugsėjo 13, sekmadienį, Anapilyje bus įvedamos antros sekmadieninės Mišios anglų kalba aptarnavimui mišrių šeimų. Šių Mišių laikas bus 8:45 v.r. Lietuviškos Mišios pasiliks 10:00 v.r. Prašome parapijiečius šia žinia su pažįstamomis mišriomis šeimomis pasidalinti.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

*  Panevėžio vyskupija prašo paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI, kuris rūpinasi jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia evangelizacijos dienas, Šv. Rašto kursus, organizuoja maldos grupes, Kryžiaus kelius, naktinius budėjimus prie išstatyto Švenčiausiojo, tautinių bei religinių datų minėjimus, platina religinę spaudą ir rengia jaunimui vasaros stovyklas.

* Rugsėjo 8-20 dienomis Anapilyje esančiame MUZIEJUJE-ARCHYVE vyks muz. VYTAUTO KERNAGIO PARODA, kuri jau yra apkeliavusi Lietuvą ir pas mus pradeda savo kelionę Š. Amerikoje. Parodoje bus ir medžiagos apie V. Kernagio pasirodymus Kanadoje. Parodos lankymo valandos: antradieniais ir trečiadieniais – nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p., ketvirtadieniais – nuo 4 v.p.p. iki 9 v.v. ir sekmadieniais – nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. Paroda yra paruošta V. Kernagio fondo Lietuvoje. Kanadoje finansinę paramą parodai teikia Kanados lietuvių fondas, o parodą ruošia Kanados lietuvių MUZIEJUS-ARCHYVAS. Visi kviečiami atsilankyti.  


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved