Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.VI.6-7 savaitgalis

(B) KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO ŠVENTĖ – DEVINTINĖS  

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Išganymo taurę pakelsiu, Viešpaties vardą kartosiu.

* Šį sekmadienį – PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse. Iškilmingos pamaldos  už mirusius – kapinių koplyčioje 2 val. po pietų. Pamokslą sako vysk. Linas Vodopjanovas, OFM.

* Kapinių lankymo dienos PIETUS ruošia mūsų parapijos tarybos ADMINISTRACINĖ SEKCIJA. Pietauti  galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei lietuvišku alučiu.

* Kapinių lankymo dieną MOKYKLINIS AUTOBUSAS veža maldininkus į pamaldas kapinėse nuo “Vilniaus” rūmų 12: 30 v.p.p. ir pakeliui paima maldininkus nuo Prisikėlimo šventovės 1 v.p.p. Atgal iš Anapilio išvažiuoja 4:30 v.p.p.

* Ateinantį sekmadienį bus rinkliava ŠV. VINCENTO PAULIEČIO LABDARAI. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose birželio mėnesio sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. ir antradieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. vyksta pirmoji paroda iš serijos “Kanados lietuvių kūryba”. Parodoje – menininkų Kęstučio ir Ritos Vilių iš Londono medžio skulptūros ir gamtos fotografijos.

* Gegužės 30 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti palaikai a.a. Stepono Kryževičiaus, 95 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jo dukrai su šeima.

* Seinų apylinkėje mirė a.a. Anelė Kliučnikienė, sesuo mūsų parapijietės Janinos Gurklienės, kuriai ir visai jos  šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. Velionės laidotuvės bus šį pirmadienį Seinuose. Mišios  už velionę bus ir pas mus šį pirmadienį 7 v.v. Lietuvos kankinių šventovėje.

* Šiais metais lietuvių ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN bus birželio 14, ateinantį sekmadienį. Tą dieną 2:30 v.p.p. bus einami Kryžiaus keliai ir 3 v.p.p. – Mišios, kurių metu pagerbsime Lietuvos kankinius ir ypatingai prisiminsime SIBIRINIUS TRĖMIMUS. Po Mišių bus einama su vėliavomis prie lietuviškojo kryžiaus ir maldos užbaigiamos Lietuvos himnu. Kanados lietuvių katalikų centras ir Kanados lietuvių katalikų kunigų vienybė kviečia visus į šią svarbią šventę. Autobusas su lietuviais maldininkais vyks iš Londono 9:15 v.r. ir Hamiltone nuo Aušros Vartų šventovės maldininkus paims 10:45 v.r., o  Toronte paims maldininkus prie Prisikėlimo šventovės 11:45 v.r. Kelionės kaina asmeniui – $20. Registruotis prašome pas Reginą Choromanskytę tel. 1(905)527-6440.

* VASARINĖ MIŠIŲ TVARKA WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje prasidės birželio 14, ateinantį sekmadienį. Tą dieną Mišios jau bus aukojamos 10 valandą ryto.

* Šv. Jono lietuvių kapinės vykdo KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas teiks konsulines paslaugas Toronte KLB patalpose birželio 19, penktadienį, nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. ir birželio 20, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. Norintieji paslaugų turi kreiptis iš anksto į Lietuvos ambasadą tel. (613) 567-5458x22 arba e-paštu jonas.skardinskas@urm.lt.

* KLB vadovybė praneša, kad Baltų federacijos rengiamas SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS bus birželio 14, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo šventovėje.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved