Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.V.30-31 savaitgalis

(B) ŠVČ. TREJYBĖS ŠVENTĖ  

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko.

* Šiandieną PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ priima Laura Rėkutė, Silvija Statkevičiūtė, Simas Remesat, Eivina Savickytė ir Martynas Vaičiulis. Sveikiname krikščioniškon brandon žengiantį savąjį jaunimą, jų tėvelius, senelius ir visus gimines.

* Šiandieną antroji rinkliava renkama POPIEŽIŠKAJAI LABDARAI.

* Birželio 5 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 7, ateinantį sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų. Pamokslą sakys vysk. Linas Vodopjanovas, OFM.

* Kapinių lankymo dieną PIETUS ruoš mūsų parapijos tarybos ADMINISTRACINĖ SEKCIJA. Pietauti bus galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei lietuvišku alučiu.

* Kapinių lankymo dieną MOKYKLINIS AUTOBUSAS veš maldininkus į pamaldas kapinėse nuo “Vilniaus” rūmų 12: 30 v.p.p. ir pakeliui paims maldininkus nuo Prisikėlimo šventovės 1 v.p.p. Atgal iš Anapilio išvažiuos 4:30 v.p.p. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS tą dieną važiuos įprasta sekmadienio tvarka.

* Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose birželio mėnesio sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. ir antradieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. vyks pirmoji paroda iš serijos “Kanados lietuvių kūryba” . Parodoje – medžio skulptūros ir gamtos fotografijos menininkų Kęstučio ir Ritos Vilių iš Londono.

* Ryšium su Pavasarine kapinių lankymo diena, ateinantį birželio 6-7 dienų savaitgalį Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios bus ne sekmadienį, bet birželio 6, šeštadienį, 2 val. po pietų.

* Šv. Jono lietuvių kapinių administracija prašo visus iki birželio 1 d. nuo savo kapaviečių nusiimti dirbtines gėles ir dirbtinių gėlių vainikus, padėtus žiemos metu. Nenuimtus dirbtinius papuošalus vėliau nuims kapinių administracija ir papuošalai nebus saugomi.

* Šv. Jono lietuvių kapinės vykdo KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui.

* VASARINĖ MIŠIŲ TVARKA WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje prasidės birželio 14, sekmadienį. Tą dieną Mišios jau bus aukojamos 10 valandą ryto.

* Šiais metais lietuvių ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN bus birželio 14, sekmadienį. Tą dieną pamaldose pagerbsime Lietuvos kankinius ir ypatingai prisiminsime visus SIBIRINIUS TRĖMIMUS. Kanados lietuvių katalikų centras ir Kanados lietuvių katalikų kunigų vienybė kviečia visus į šią svarbią šventę. Autobusas šiais metais su lietuviais maldininkais vyks iš Londono 9:15 v.r. ir Hamiltone nuo Aušros Vartų šventovės maldininkus paims 10:45 v.r., o  Toronte paims maldininkus prie Prisikėlimo šventovės 11:45 v.r. Kelionės kaina asmeniui – $20. Registruotis prašome pas Reginą Choromanskytę tel. 1(905)527-6440.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas teiks konsulines paslaugas Toronte KLB patalpose birželio 19, penktadienį, nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. ir birželio 20, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. Norintieji paslaugų turi kreiptis iš anksto į Lietuvos ambasadą tel. (613) 567-5458x22 arba e-paštu jonas.skardinskas@urm.lt.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved