Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.V.23-24 savaitgalis

(B) SEKMINĖS  

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.

* Ateinantį sekmadienį bus renkama rinkliava POPIEŽIŠKAJAI LABDARAI. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose birželio mėnesio sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. ir antradieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. vyks pirmoji paroda iš serijos “Kanados lietuvių kūryba” . Parodoje – medžio skulptūros ir gamtos fotografijos menininkų Kęstučio ir Ritos Vilių iš Londono.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 7, sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų. Pamokslą sakys vysk. Linas Vodopjanovas OFM.

* Ryšium su Pavasarine kapinių lankymo diena, birželio 6-7 dienų savaitgalį Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios bus ne sekmadienį, bet birželio 6, šeštadienį, 2 val. po pietų.

* Šv. Jono lietuvių kapinių administracija prašo visus iki birželio 1 d. nuo savo kapaviečių nusiimti dirbtines gėles ir dirbtinių gėlių vainikus, padėtus žiemos metu. Nenuimtus dirbtinius papuošalus vėliau nuims kapinių administracija ir papuošalai nebus saugomi.

* Šv. Jono lietuvių kapinės praveda KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui.

* VASARINĖ MIŠIŲ TVARKA WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje prasidės birželio 14, sekmadienį. Tą dieną Mišios jau bus aukojamos 10 valandą ryto.

* Šiais metais lietuvių ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN bus birželio 14, sekmadienį. Tą dieną pamaldose pagerbsime Lietuvos kankinius ir ypatingai prisiminsime visus SIBIRINIUS TRĖMIMUS.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių gegužės-birželio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas teiks konsulines paslaugas Toronte KLB patalpose birželio 19, penktadienį, nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. ir birželio 20, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. Norintieji paslaugų turi kreiptis iš anksto į Lietuvos ambasadą tel. (613) 567-5458x22 arba e-paštu jonas.skardinskas@urm.lt.

* Suvalkų krašto išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 22-30 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 22, šeštadienį, 4 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 30, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $240.00 ir $20.00 nario mokestis; paskiram asmeniui – $120.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $50.00, o paskiram asmeniui – $25.00. Rugpjūčio 29, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ,  prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Vysk. Lionginas Virbalas, SJ, prašo paramos Panevėžio vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinki-mams bei konferencijoms.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI, kuris rūpinasi jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia evangelizacijos dienas, Šv. Rašto kursus, organizuoja maldos grupes, Kryžiaus kelius, naktinius budėjimus prie išstatyto Švenčiausiojo, tautinių bei religinių datų minėjimus, platina religinę spaudą ir rengia jaunimui vasaros stovyklas.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved