Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.V.16-17 savaitgalis

(B) KRISTAUS DANGUN ŽENGIMAS – ŠEŠTINĖS  

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo: gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.

* Gegužės 14, ketvirtadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Vladas Pevcevičius, 89 m. amžiaus.  Nuoširdi užuojauta jo žmonai, sūnums ir dukrai bei jų šeimoms.

* Nepalo kraštą nusiaubusio žiauraus žemės drebėjimo ištiktiesiems vykdomas AUKŲ VAJUS, kuriame dalyvauja ir mūsų  arkivyskupija. Kanados valdžia pažadėjo prie surinktų aukų iki gegužės 25 d. prisidėti tokia pat pinigų suma. Prašome čekius rašyti “Lithuanian Martyrs’ Church – Nepal Earthquake” arba, aukojant pinigais, ant savo aukų vokelio pažymėti “Nepal Earthquake”. Tam reikalui yra ir padėtų geltonų vokelių šalia žiniaraščio.

* Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose birželio mėnesio sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. ir antradieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. vyks pirmoji paroda iš serijos “Kanados lietuvių kūryba” . Parodoje – medžio skulptūros ir gamtos fotografijos menininkų Kęstučio ir Ritos Vilių iš Londono.

* Šį sekmadienį KLB Wasaga Beach apylinkės valdyba renka metinį solidarumo mokestį ($10) Gerojo Ganytojo šventovės kavinėje po Mišių.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 7, sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų.

* Ryšium su Pavasarine kapinių lankymo diena, birželio 6-7 dienų savaitgalį Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios bus ne sekmadienį, bet birželio 6, šeštadienį, 2 val. po pietų.

* Šv. Jono lietuvių kapinės skelbia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui.

* VASARINĖ MIŠIŲ TVARKA WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje prasidės birželio 14, sekmadienį. Tą dieną Mišios jau bus aukojamos 10 valandą ryto.

* Šiais metais lietuvių ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN bus birželio 14, sekmadienį. Tą dieną pamaldose pagerbsime Lietuvos kankinius ir ypatingai prisiminsime visus SIBIRINIUS TRĖMIMUS.

* Suvalkų krašto išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 22-30 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 22, šeštadienį, 4 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 30, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $240.00 ir $20.00 nario mokestis; paskiram asmeniui – $120.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $50.00, o paskiram asmeniui – $25.00. Rugpjūčio 29, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški.

* Šv. Jono lietuvių kapinių administracija prašo visus iki birželio 1 d. nuo savo kapaviečių nusiimti dirbtines gėles ir dirbtinių gėlių vainikus, padėtus žiemos metu. Nenuimtus dirbtinius papuošalus vėliau nuims kapinių administracija ir papuošalai nebus saugomi.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas teiks konsulines paslaugas Toronte KLB patalpose birželio 19, penktadienį, nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. ir birželio 20, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. Norintieji paslaugų turi kreiptis iš anksto į Lietuvos ambasadą tel. (613) 567-5458x22 arba e-paštu jonas.skardinskas@urm.lt.

* Kun. Nerijus Šmerauskas išvyksta atostogų gegužės 21 d. ir grįš birželio 19 d.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved