Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.V.9-10 savaitgalis

(B) VI VELYKŲ SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.

* Šiandieną po Mišių iškilmingai su visu choru einama į kapines prie mūsų ilgamečio vargonininko a.a. muz. Jono Govedo kapo paminėti jo dešimtąsias mirties metines malda ir giesme. Visi kviečiami eitynėse dalyvauti.

* Toronte yra miręs a.a. Vladas Pevcevičius, 89 m. amžiaus. Laidotuvių diena dar nežinoma. Jo palaikai bus sudeginti ir laidojami Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jo žmonai, sūnums ir dukrai bei jų šeimoms.

* Nepalo kraštą nusiaubusio žiauraus žemės drebėjimo ištiktiesiems vykdomas AUKŲ VAJUS, kuriame dalyvauja ir mūsų  arkivyskupija. Kanados valdžia pažadėjo prie surinktų aukų iki gegužės 25 d. prisidėti tokia pat pinigų suma. Prašome čekius rašyti “Lithuanian Martyrs’ Church – Nepal Earthquake” arba, aukojant pinigais, ant savo aukų vokelio pažymėti “Nepal Earthquake”. Tam reikalui yra ir padėtų geltonų vokelių šalia žiniaraščio.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Nielsen šeima: Neris, Adomas ir Daiva. Šiandien užbaigiame vykusią šeimų tarnybą sekmadienio Mišiose. Ačiū Dievui už parapiją, jos šeimas ir prasmingą visų dalyvavimą.

* Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose šį sekmadienį nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p dar vyksta muziko a.a. Jono Govedo mirties dešimtmečio paroda “Jonas Govedas – gyvenimo akimirksniai”. Visi kviečiami parodą aplankyti.
     Birželio mėnesio sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. ir antradieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. vyks pirmoji paroda iš serijos “Kanados lietuvių kūryba” . Parodoje – medžio skulptūros ir gamtos fotografijos menininkų Tučio ir Ritos Vilių iš Londono.

* Šį sekmadienį 6:30 v.v. mūsų parapijos salėje įvyks Deimantės Grigutienės vadovaujamų vaikų choro “Gintarėliai” ir jaunimo choro “Gintarai” KONCERTAS “Tau, mano mamyte”. Koncerte taipgi dalyvaus Danos Biskienės vadovaujamas Prisikėlimo parapijos vaikų choras ir Janetos Krikščiūnienės vadovaujamas “Maironio” mokyklos vaikų choras. Visi kviečiami dalyvauti.

* KLB Wasaga Beach apylinkės valdyba rinks metinį solidarumo mokestį ($10) gegužės 17, sekmadienį, Gerojo Ganytojo šventovės kavinėje po Mišių.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 7, sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų.

* Ryšium su Pavasarine kapinių lankymo diena, birželio 6-7 dienų savaitgalį Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios bus ne sekmadienį, bet birželio 6, šeštadienį, 2 val. po pietų.

* Šv. Jono lietuvių kapinės skelbia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui.

* VASARINĖ MIŠIŲ TVARKA WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje prasidės birželio 14, sekmadienį. Tą dieną Mišios jau bus aukojamos 10 valandą ryto.

* Šiais metais lietuvių ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN bus birželio 14, sekmadienį. Tą dieną pamaldose pagerbsime Lietuvos kankinius ir ypatingai prisiminsime visus SIBIRINIUS TRĖMIMUS.

* KANADOS LIETUVIŲ FONDAS paskyrė mūsų parapijai $8,000.00 įrengimui salėje atskiros prausyklos, lengvai prieinamos žmonėms ratukuose. Nuoširdžiai dėkojame ir raginame tuos, kurie dar nėra Fondo nariai, įsirašyti į narių skaičių.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved