Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.V.2-3 savaitgalis

(B) V VELYKŲ SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Aš Tave, Viešpatie, aukštinsiu didžiulėj bendrijoj.

* Mūsų parapijas Velykų proga sveikina vysk. Rimantas Norvila.

* Šiandieną renkama arkivyskupijos įsakyta trečioji SHARE LIFE rinkliava.

* Nepalo kraštą nusiaubė žiaurus žemės drebėjimas: tūkstančiai užmuštų ir tūkstantinės minios gyventojų likusios be pastogės, aprangos, maisto ir švaraus vandens. Skelbiamas AUKŲ VAJUS, kuriame dalyvauja ir mūsų  arkivyskupija. Kanados valdžia pažadėjo prie surinktų aukų iki gegužės 25 d. prisidėti tokia pat pinigų suma. Prašome čekius rašyti “Lithuanian Martyrs’ Church – Nepal Earthquake” arba, aukojant pinigais, ant aukų vokelio pažymėti “Nepal Earthquake”.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Chornomaz šeima: Teodoras, Danutė ir Taras. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Nielsen šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose ruošiama muziko a.a. Jono Govedo mirties dešimtmečio paroda “Jonas Govedas – gyvenimo akimirksniai”, kuri vyks gegužės 3 ir 10 sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. ir gegužės 5, 6 bei 7 šiokiadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. Visi kviečiami apsilankyti.

* Mirusio a.a. Dariaus Mašalo, 58 m. amžiaus, laidotuvių Mišios bus gegužės 9, šeštadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje ir jau sudeginti palaikai bus laidojami Šv. Jono lietuvių kapinėse.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 7, sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų.

* Ryšium su Pavasarine kapinių lankymo diena, birželio 6-7 dienų savaitgalį Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios bus ne sekmadienį, bet birželio 6, šeštadienį, 2 val. po pietų.

* Šv. Jono lietuvių kapinės skelbia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui.

* VASARINĖ MIŠIŲ TVARKA WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje prasidės birželio 14, sekmadienį. Tą dieną Mišios jau bus aukojamos 10 valandą ryto.

* Šiais metais lietuvių ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN bus birželio 14, sekmadienį. Tą dieną pamaldose pagerbsime Lietuvos kankinius ir ypatingai prisiminsime visus SIBIRINIUS TRĖMIMUS.

* Suvalkų krašto išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 22-30 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 22, šeštadienį, 4 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 30, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $240.00 ir $20.00 nario mokestis; paskiram asmeniui – $120.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $50.00, o paskiram asmeniui – $25.00. Rugpjūčio 29, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved