Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.IV.25-26 savaitgalis

(B) IV VELYKŲ SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė.

* Velykų proga mūsų parapijas sveikina šie Lietuvos vyskupai: kard. Audrys Bačkis, arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, arkiv. Gintaras Grušas, vysk. Eugenijus Bartulis, vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. Lionginas Virbalas, SJ, vysk. Kęstutis Kėvalas, vysk. Juozas Žemaitis, MIC, vysk. Juozas Preikšas, vysk. Juozas Matulaitis, vysk. Jonas Kauneckas.

* Toronte mirė a.a. Antanas Patašius, 92 m. amžiaus. Jis palaidotas iš Lietuvos kankinių šventovės balandžio 24, penktadienį Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta  jo dukroms ir sūnui su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems.

* Bramptone mirė a.a. Marija Žymantienė, 99 m. amžiaus. Ji pašarvota Turner & Porter laidotuvių namuose Mississaugoje prie Hurontario gatvės. Maldos prie karsto – šį sekmadienį 6 v.v., o laidotuvių Mišios – balandžio 27, pirmadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Velionė laidojama Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jos dukrai ir sūnums bei jų šeimoms.

* Ateinantį sekmadienį bus renkama arkivyskupijos įsakyta trečioji SHARE LIFE rinkliava. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Linkevičių šeima: Zita; John ir Irena McKenna; Vita McKenna, Reginald, Reggie, Rosen, Rosemarie; Morkus, Zita ir Sofija Juškos. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Chornomaz šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Gegužės 1 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8.30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Visi kviečiami į Toronto jaunimo ansamblio “Gintaras” ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO ŠVENTĘ gegužės mėnesio pirmąjį savaitgalį. Gegužės 1, penktadienį, 7 v.v. Lietuvių namų “Mindaugo” menėje – svečių koncertas “Iš kur svečiai atvažiavo?”. Dalyvauja šokių grupės: Čikagos “Grandis”, Klyvlando “Švyturys”, Lemonto “Spindulys” ir Montrealio “Gintaras”. Įėjimas – laisva auka. Gegužės 2, šeštadienį, 3 v.p.p. – ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO KONCERTAS “Joninių burtai”, Cawthra Park Secondary School, 1305 Cawthra Rd., Mississauga. Bilieto kaina – $30. Šeštadienį 7 v.v. ŠVENTINIS POKYLIS Anapilio sodybos salėje. Bilieto kaina – $90. Perkant bilietus į abu renginius, bendra bilietų kaina – $100. Bilietai platinami Anapilyje ir Prisikėlimo parapijoje sekmadieniais po Mišių ir taip pat repeticijų metu. Smulkesnių žinių teirautis tel. (905) 270-2091 arba e-paštu  torontogintaras@gmail.com.

* Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose ruošiama muziko a.a. Jono Govedo mirties dešimtmečio paroda “Jonas Govedas – gyvenimo akimirksniai”, kuri vyks gegužės 3 ir 10 sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. ir gegužės 5, 6 bei 7 šiokiadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. Visi kviečiami apsilankyti.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 7, sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų.

* Ryšium su Pavasarine kapinių lankymo diena, birželio 6-7 dienų savaitgalį Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios bus ne sekmadienį, bet birželio 6, šeštadienį, 2 val. po pietų.

* Šv. Jono lietuvių kapinės skelbia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui.

* VASARINĖ MIŠIŲ TVARKA WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje prasidės birželio 14, sekmadienį. Tą dieną Mišios jau bus aukojamos 10 valandą ryto.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved