Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.IV.11-12 savaitgalis

(B) II VELYKŲ SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Dėkokime Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius.

* Mūsų parapijas šiais metais Velykų proga sveikina vysk. Paulius Baltakis, OFM.

* Lietuvos kankinių šventovėje buvo maldingai atšvęsta DIDŽIOJI VELYKŲ SAVAITĖ. Esame dėkingi už savaitės liturginius giedojimus Rimui Paulioniui, už Velykų Mišiose giedojusiam Darijaus Špakausko vadovaujamam  parapijos chorui bei Deimantės Grigutienės vadovaujamam “Gintarėlių” chorui, visiems skaitovams, zakristijonui Vincui Baliūnui, patarnautojams, KLK moterų draugijos skyriui už gėles šventovėje ir suruoštą kavutę su pyragaičiais parapijos salėjo po ankstyvųjų Velykų ryto Mišių, o D. Ažubalienei, J. Gurklienei ir L. Išganaitienei už kavutę bei pyragaičius  po Velykų dienos Mišių.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Krilavičių šeima: Virginijus, Rita, Rytė, Rokas, Helanna ir Ryley. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Sakų šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Šiandieną renkama antroji arkivyskupijos įsakyta  SHARE LIFE rinkliava.

* Gerojo Ganytojo misijos kavinėje Wasaga Beach MOTERŲ BŪRELIS šiandieną  tuoj po sekmadienio Mišių ruošia  ATVELYKIO PIETUS.

* Rengiami JAUNŲJŲ TALENTŲ KONCERTAI: šį sekmadienį, 12:45 v.p.p. – Anapilio didžiojoje salėje su Atvelykio šventės žaidimais ir vaišėmis; balandžio 25, šeštadienį, 2 v.p.p. –  “Labdaroje”; gegužės 9, šeštadienį, 2 v.p.p. – “Vilniaus” rūmuose, Motinos dienos proga; gegužės 10, sekmadienį, 1 v.p.p. – Lietuvių namuose. Meno vadovas – Darijus Špakauskas.

* Visi kviečiami į Toronto jaunimo ansamblio “Gintaras” ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO ŠVENTĘ gegužės mėnesio pirmąjį savaitgalį. Gegužės 1, penktadienį, 7 v.v. Lietuvių namų “Mindaugo” menėje – svečių koncertas “Iš kur svečiai atvažiavo?”. Dalyvauja šokių grupės: Čikagos “Grandis”, Klyvlando “Švyturys”, Lemonto “Spindulys” ir Montrealio “Gintaras”. Įėjimas – laisva auka. Gegužės 2, šeštadienį, 3 v.p.p. – ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO KONCERTAS “Joninių burtai”, Cawthra Park Secondary School, 1305 Cawthra Rd., Mississauga. Bilieto kaina – $30. Šeštadienį 7 v.v. ŠVENTINIS POKYLIS Anapilio sodybos salėje. Bilieto kaina – $90. Perkant bilietus į abu renginius, bendra bilietų kaina – $100. Bilietai platinami Anapilyje ir Prisikėlimo parapijoje sekmadieniais po Mišių ir taip pat repeticijų metu. Smulkesnių žinių teirautis tel. (905) 270-2091 arba e-paštu  torontogintaras@gmail.com.

* Suvalkų krašto išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 22-30 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 22, šeštadienį, 4 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 30, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $240.00 ir $20.00 nario mokestis; paskiram asmeniui – $120.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $50.00, o paskiram asmeniui – $25.00. Rugpjūčio 29, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški.

* Šv. Jono lietuvių kapinės skelbia KAPINIŲ MAŠINERIJOS VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui.

* Šį sekmadienį po Mišių parapijos salėje KLB Toronto  apylinkės valdyba renka SOLIDARUMO MOKESTĮ.

* Norintiems eiti Susitaikinimo sakramento (išpažinties) ir nebegalintiems atsiklaupti, dabar jau abiejose klausyklose šalia klaupto yra įrengtas suolelis. Tad galima klausyklose pagal reikalą ir atsisėsti, ir atsiklaupti.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved