Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.IV.4-5 savaitgalis

(B) VELYKOS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes!


* Šiais PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAIS mūsų abi Lietuvos kankinių ir Šv. Kazimiero parapijos bei Gerojo Ganytojo misija sveikina visus šv. Velykų proga, linki sveikatos, šeimose dvasinių pašaukimų puoselėjimo aplinkos ir Kristaus palaimos!

* Collingwood mieste mirė a.a. Viktoras Kryžanauskas, 89 m. amžiaus. Jo palaikai bus sudeginti ir laidotuvių Mišios bei laidotuvės bus vėliau. Nuoširdi užuojauta jo sūnui ir keturioms dukroms bei visų jų šeimoms.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Statkevičių šeima: Algis, Loreta, Silvija ir Emilija. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Krilavičių šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Ateinantį sekmadienį bus renkama SHARE LIFE rinkliava. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

*  TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJAUS veikla parapijoje užbaigta. Norintieji dar paaukoti šiam vajui ir tie, kurie pildo savo pažadus čekiais, turi siųsti savo aukas tiesiogiai į centrinę vajaus įstaigą: Family of Faith Campaign, Donations Processing Centre, 1155 Yonge Street, Toronto, Ontario, M4T 1W2. Čekiai turi būti išrašomi “FAMILY OF FAITH” vardu ir prie jų reikia pridėti savo vardą, pavardę ir adresą, kartu su mūsų parapijos vardu (Lithuanian Martyrs).

* Gerojo Ganytojo misijos kavinėje Wasaga Beach MOTERŲ BŪRELIS balandžio 12, tuoj po sekmadienio Mišių, ruošia  ATVELYKIO PIETUS. Pradžia – 3 v.p.p. Bilieto kaina – $10. Bilietus platina Joana Dūdienė tel. (705) 445-6898.

* Rengiami JAUNŲJŲ TALENTŲ KONCERTAI: balandžio 12, sekmadienį, 12:45 v.p.p. – Anapilio didžiojoje salėje (Atvelykio šventė su žaidimais ir vaišėmis); balandžio 25, šeštadienį, 2 v.p.p. –  “Labdaroje”; gegužės 9, šeštadienį, 2 v.p.p. – “Vilniaus” rūmuose, Motinos dienos proga; gegužės 10, sekmadienį, 1 v.p.p. – Lietuvių namuose. Meno vadovas – Darijus Špakauskas.

* Visi kviečiami į Toronto jaunimo ansamblio “Gintaras” ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO ŠVENTĘ gegužės mėnesio pirmąjį savaitgalį. Gegužės 1, penktadienį, 7 v.v. Lietuvių namų “Mindaugo” menėje – svečių koncertas “Iš kur svečiai atvažiavo?”. Dalyvauja šokių grupės: Čikagos “Grandis”, Klyvlando “Švyturys”, Lemonto “Spindulys” ir Montrealio “Gintaras”. Įėjimas – laisva auka. Gegužės 2, šeštadienį, 3 v.p.p. – ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO KONCERTAS “Joninių burtai”, Cawthra Park Secondary School, 1305 Cawthra Rd., Mississauga. Bilieto kaina – $30. Šeštadienį 7 v.v. ŠVENTINIS POKYLIS Anapilio sodybos salėje. Bilieto kaina – $90. Perkant bilietus į abu renginius, bendra bilietų kaina – $100. Bilietai platinami Anapilyje ir Prisikėlimo parapijoje sekmadieniais po Mišių ir taip pat repeticijų metu. Smulkesnių žinių teirautis tel. (905) 270-2091 arba e-paštu  torontogintaras@gmail.com.

* Suvalkų krašto išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 22-30 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 22, šeštadienį, 4 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 30, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $240.00 ir $20.00 nario mokestis; paskiram asmeniui – $120.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $50.00, o paskiram asmeniui – $25.00. Rugpjūčio 29, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški.

* Ateinantį sekmadienį po Mišių parapijos salėje Toronto KLB  apylinkės valdyba rinks SOLIDARUMO MOKESTĮ.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved