Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.III.28-29 savaitgalis

(B) VERBŲ SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

* JAV-se mirė a.a. Martinas Tarvydas, 55 m. amžiaus, o Toronte mirė jo tėvelis a.a. Albinas Tarvydas, 92 m. amžiaus. Jie abu pašarvoti Turner & Porter laidotuvių namų Butler kopyčioje prie Dundas ir Burnhamthorpe gatvių sankryžos. Maldos prie karstų – kovo 29, šį sekmadienį, 8 v.v. Laidotuvių Mišios – kovo 30, pirmadienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Nuoširdi užuojauta jų žmonoms su šeimomis ir visiems giminėms.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Kuktų šeima: Darius ir Jurgita. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Statkevičių šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* DIDĮJĮ PENKTADIENĮ bus renkama rinkliava ŠVENTAJAI ŽEMEI. Toji rinkliava skiriama šventųjų vietų priežiūrai ir paramai vietinių krikščionių bendruomenių. Rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* DIDŽIOSIOS SAVAITĖS pamaldų tvarka Anapilyje: D. ketvirtadienį  – 7 v.v. Švč. Sakramento įsteigimo pamaldos; D. penktadienį – 3 v.p.p. Kristaus kančios ir mirties pamaldos; D. šeštadienį – 7 v.v. Kristaus prisikėlimo pamaldos; Velykų sekmadienį – 7 v.r. Susitikimo su prisikėlusiu Kristumi pamaldos, 10 v.r. Velykų dienos Mišios.

* ANAPILIO AUTOBUSĖLIS veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų: D. ketvirtadienį – 6:30 v.v.; D. penktadienį –  2:30 v.p.p., D. šeštadienį – 6:30 v.v. ir Velykų dieną – 9:30 v.r. Atgal į “Vilniaus” rūmus parveš po pamaldų.

* Šiuo savaitgaliu baigiame aktyvią TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJAUS dalį savo parapijoje. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio vajaus savo aukomis/pažadais ir maldomis. O dabar, norintieji dar paaukoti šiam vajui ir tie, kurie pildo savo pažadus čekiais, turėtų siųsti savo aukas tiesiogiai į centrinę vajaus įstaigą: Family of Faith Campaign, Donations Processing Centre, 1155 Yonge Street, Toronto, Ontario, M4T 1W2. Čekiai turi būti išrašomi “FAMILY OF FAITH” vardu ir prie jų reikia pridėti savo vardą, pavardę ir adresą, kartu su mūsų parapijos vardu (Lithuanian Martyrs).

* Gerojo Ganytojo misijos kavinėje Wasaga Beach MOTERŲ BŪRELIS balandžio 12, tuoj po sekmadienio Mišių, ruošia  ATVELYKIO PIETUS. Pradžia – 3 v.p.p. Bilieto kaina – $10. Bilietus platina Joana Dūdienė tel. (705) 445-6898.

* Visi kviečiami į Toronto jaunimo ansamblio “Gintaras” ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO ŠVENTĘ gegužės mėnesio pirmąjį savaitgalį. Gegužės 1, penktadienį, 7 v.v. Lietuvių namų “Mindaugo” menėje – svečių koncertas “Iš kur svečiai atvažiavo?”. Dalyvauja šokių grupės: Čikagos “Grandis”, Klyvlando “Švyturys”, Lemonto “Spindulys” ir Montrealio “Gintaras”. Įėjimas – laisva auka. Gegužės 2, šeštadienį, 3 v.p.p. - ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO KONCERTAS “Joninių burtai”, Cawthra Park Secondary School, 1305 Cawthra Rd., Mississauga. Bilieto kaina – $30. Šeštadienį 7 v.v. ŠVENTINIS POKYLIS Anapilio sodybos salėje. Bilieto kaina – $90. Perkant bilietus į abu renginius, bendra bilietų kaina – $100. Bilietai platinami Anapilyje ir Prisikėlimo parapijoje sekmadieniais po Mišių ir taip pat repeticijų metu. Smulkesnių žinių teirautis tel. (905) 270-2091 arba e-paštu  torontogintaras@gmail.com.

* Slaugos namai “Labdara” ieško raštinės darbuotojo (-os) sekmadieniams nuo 9:30 v.r. iki 3:30 v.p.p. už $13 į valandą. Darbas: atsakinėti telefonu lietuvių ir anglų kalba, pašaukti “pager” pagalba slaugos darbuotojus, priimti lankytojus ir nukreipti juos pas gyventojus, naudojant “Windows” ir “MS Office” sistemas, atlikti pagalbinius raštinės darbus. Prašome šiuo reikalu skubiai kreiptis iki kovo 31 d. į administratorių Eric Harela tel. (416) 232-2112x401.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved