Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.III.21-22 savaitgalis

(B) V GAVĖNIOS SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.
     

* Šiandieną meldžiamės už Ukrainą, kad Dievas jai padėtų apsaugoti savo laisvę ir užsitikrinti teisingą taiką.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Spudulių šeima: Vytautas, Teresė , Vilija ir Paulius. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Kuktų šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, mūsų parapijoje jau artėja prie pabaigos. Visi parapijiečiai ir parapijos rėmėjai buvo supažindinti su šiuo vajumi bei jo tikslais ir turėjo laiko maldingam apsisprendimui bei atsakymui, ar jie šį vajų aukomis parems. Dabar prašome visus toliau šį vajų remti  savo maldomis, prašant Aukščiausiąjį, kad arkivyskupijoje stiprinimas tikėjimo ir pasiruošimas ateičiai taptų tikrove.
     Jei dar kas norėtų paaukoti ar papildyti savo auką/pažadą, prašome kreiptis tiesiogiai į kleboną tel. (905) 277-4320 arba e-paštu: revvytas@yahoo.com iki kovo mėnesio pabaigos.

* Gerojo Ganytojo misijos kavinėje Wasaga Beach MOTERŲ BŪRELIS balandžio 12, tuoj po sekmadienio Mišių, ruošia  ATVELYKIO PIETUS. Pradžia – 3 v.p.p. Bilieto kaina – $10. Bilietus platina Joana Dūdienė tel. (705) 445-6898.

* Visi kviečiami į Toronto jaunimo ansamblio “Gintaras” ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO ŠVENTĘ gegužės mėnesio pirmąjį savaitgalį. Gegužės 1, penktadienį, 7 v.v. Lietuvių namų “Mindaugo” menėje – svečių koncertas “Iš kur svečiai atvažiavo?”. Dalyvauja šokių grupės: Čikagos “Grandis”, Klyvlando “Švyturys”, Lemonto “Spindulys” ir Montrealio “Gintaras”. Įėjimas – laisva auka. Gegužės 2, šeštadienį, 3 v.p.p. - ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO KONCERTAS “Joninių burtai”, Cawthra Park Secondary School, 1305 Cawthra Rd., Mississauga. Bilieto kaina – $30. Šeštadienį 7 v.v. ŠVENTINIS POKYLIS Anapilio sodybos salėje. Bilieto kaina – $90. Perkant bilietus į abu renginius, bendra bilietų kaina – $100. Bilietai platinami Anapilyje ir Prisikėlimo parapijoje sekmadieniais po Mišių ir taip pat repeticijų metu. Smulkesnių žinių teirautis tel. (905) 270-2091 arba e-paštu  torontogintaras@gmail.com.

* Šiais metais lietuvių ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN bus birželio 14, sekmadienį. Tą dieną pamaldose pagerbsime Lietuvos kankinius ir ypatingai prisiminsime visas SIBIRAN TRĖMIMŲ AUKAS.

* Suvalkų krašto išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 22-30 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 22, šeštadienį, 4 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 30, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $240.00 ir $20.00 nario mokestis; paskiram asmeniui – $120.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $50.00, o paskiram asmeniui – $25.00. Rugpjūčio 29, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški.

* Slaugos namai “Labdara” ieško raštinės darbuotojo (-os) sekmadieniams nuo 9:30 v.r. iki 3:30 v.p.p. už $13 į valandą. Darbas: atsakinėti telefonu lietuvių ir anglų kalba, pašaukti “pager” pagalba slaugos darbuotojus, priimti lankytojus ir nukreipti juos pas gyventojus, naudojant “Windows” ir “MS Office” sistemas, atlikti pagalbinius raštinės darbus. Prašome šiuo reikalu skubiai kreiptis į administratorių Eric Harela tel. (416) 232-2112x401.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved