Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.III.14-15 savaitgalis

(B) IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau.


* Kovo 9 d. mirė a.a. Irena Rekštienė, 89 m. amžiaus. Ji palaidota kovo 13, penktadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse.

* Lietuvos vyskupai kviečia visus kovo 22, ateinantį  sekmadienį, Mišių metu melstis už taiką Ukrainoje.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Bražukų šeima: Liudas, Teresė, Viktoras, Alvydas ir Loreta. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Spudulių šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, mūsų parapijoje jau artėja prie pabaigos. Visi parapijiečiai ir parapijos rėmėjai buvo supažindinti su šiuo vajumi bei jo tikslais ir turėjo laiko maldingam apsisprendimui bei atsakymui, ar jie šį vajų aukomis parems. Dabar prašome visus toliau šį vajų remti  savo maldomis, prašant Aukščiausiąjį, kad arkivyskupijoje stiprinimas tikėjimo ir pasiruošimas ateičiai taptų tikrove.
     Šiuo metu vajaus centrinė raštinė jau išsiuntinėja pakvitavimus (Income Tax Receipts) valdiškų mokesčių sumažinimui už aukas gautas 2014 metais. Jei dar kas norėtų paaukoti ar papildyti savo auką/pažadą, prašome kreiptis tiesiogiai į kleboną tel. (905) 277-4320 arba e-paštu: revvytas@yahoo.com iki kovo mėnesio pabaigos.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Norintiems eiti Susitaikinimo sakramento (išpažinties) ir nebegalintiems atsiklaupti, arčiausioje nuo zakristijos durų klausykloje šalia klaupto yra įrengtas suolelis. Toje klausykloje galima ir atsisėsti, ir atsiklaupti.

* Šiais metais lietuvių ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN bus birželio 14, sekmadienį. Tą dieną pamaldose pagerbsime Lietuvos kankinius ir ypatingai prisiminsime visas SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ AUKAS.

* Suvalkų krašto išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 22-30 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 22, šeštadienį, 4 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 30, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $240.00 ir $20.00 nario mokestis; paskiram asmeniui – $120.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $50.00, o paskiram asmeniui – $25.00. Rugpjūčio 29, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški.

* Dokumentinis filmas apie Lietuvos krepšinio žvaigždę Arvydą Sabonį rodomas šį sekmadienį, 4 v.p.p.  The Royal Cinema, 608 College St., Toronte. Bilietus galima įsigyti prie įėjimo.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ,  prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Vysk. Lionginas Virbalas, SJ, prašo paramos Panevėžio vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinki-mams bei konferencijoms.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved