Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.II.28-III.1 savaitgalis

(B) II GAVĖNIOS SEKMADIENIS – TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA  

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Tikinčiosios Lietuvos dienos atkartotinė: Dievas kartų kartoms viešpatauja.

* Šis savaitgalis yra skirtas viso pasaulio lietuvių maldai už TIKINČIĄJĄ LIETUVĄ. Ta proga mūsų parapijose renkama antroji rinkliava TIKINČIAJAI LIETUVAI.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Žukauskų šeima: Valdas ir Nijolė. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Stravinskų šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Kovo 6 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Kovo 7-8 dienų naktį laikrodžiai pasukami 1 val. pirmyn.

* Ateinantį savaitgalį mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Kauno kunigų seminarijos klierikų ugdytojas ir nuolatinių diakonų ugdymo centro direktorius kun. Kęstutis Genys.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: kovo 7, šeštadienį, 11 v.r. bus Mišios su pamokslu, o vakare 7 val. Mišios su pamokslu ir po Mišių parapijos salėje susitikimas su susikaupimo vedėju prie suneštinių vaišių stalo; kovo 8, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas visada klausys prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų Anapilin šeštadienį 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 7, šeštadienį, 3 v.p.p. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 8, sekmadienį, 2 v.p.p. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, mūsų parapijoje jau baigiasi. Visi parapijiečiai ir parapijos rėmėjai buvo supažindinti su šiuo vajumi bei jo tikslais ir turėjo laiko maldingam apsisprendimui bei atsakymui, ar jie šį vajų parems. Nuoširdžiai dėkojame tiems, kurie šį vajų parėmė savo aukomis/pažadais. Suprantame, kad ne visi galėjo paremti dėl finansinių ar kitokių priežasčių. Prašome visus – tiek aukojusius, tiek ir neaukojusius – paremti vajų savo maldomis, prašant Aukščiausiąjį, kad stiprinimas tikėjimo ir pasiruošimas ateičiai taptų tikrove.
     Jei dar kas norėtų paaukoti ar papildyti savo auką/pažadą, prašome kreiptis tiesiogiai į kleboną tel.: (905) 277-4320 arba e-paštu: revvytas@yahoo.com iki kovo mėnesio pabaigos. Vėliau visas žinias apie vajų bus galima gauti tik iš vajaus centrinės raštinės.

* Norintiems eiti Susitaikymo sakramento (išpažinties) ir nebegalintiems atsiklaupti, arčiausioje nuo zakristijos durų klausykloje šalia klaupto yra įrengtas suolelis. Toje klausykloje galima ir atsisėsti, ir atsiklaupti.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ,  prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Vysk. Lionginas Virbalas, SJ, prašo paramos Panevėžio vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinki-mams bei konferencijoms.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved