Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.II.21-22 savaitgalis

(B) GAVĖNIOS SEKMADIENIS – VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, elgiesi teisingai ir gailestingai su tais, kurie Tavo Sandoros ir įsakymų laikos.
Lietuvos laisvės atkartotinė: Mums Viešpats stebuklą padarė.

* Šiandieną Lietuvos kankinių šventovėje Lietuvos nepriklausomybės šventės proga pamaldose iškilmingai su savo vėliavomis dalyvauja Toronto Vlado Pūtvio kuopos šauliai ir KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyrius.  

* Ateinantis sekmadienis skirtas pasaulio lietuvių maldai už TIKINČIĄJĄ LIETUVĄ. Ta proga bus renkama antroji rinkliava TIKINČIAJAI LIETUVAI. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Šiandieną renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta  antroji rinkliava SHARE LIFE.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, dar vyksta mūsų parapijoje. Vienas iš arkivyskupijos vajaus projektų jau įgyvendintas: prie Ryerson universiteto katalikams studentams įrengtos kapelionystės centrui patalpos, kurias vasario 6 d. pašventino ir atidarė kardinolas Collins. Pirmoje vajaus laidoje dalyvavusios parapijos ir užbaigusios vajų praeitais metais, jau gauna šį mėnesį pirmąją dalį joms priklausančių vajaus lėšų.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Juzėnų šeima: Viktoras, Alana ir Pranas. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Žukauskų šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Kauno kunigų seminarijos klierikų ugdytojas ir nuolatinių diakonų ugdymo centro direktorius kun. Kęstutis Genys.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: kovo 7, šeštadienį, 11 v.r. bus Mišios su pamokslu, o vakare 7 val. Mišios su pamokslu ir po Mišių parapijos salėje susitikimas su susikaupimo vedėju prie suneštinių vaišių stalo; kovo 8, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas visada klausys prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų Anapilin šeštadienį 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 7, šeštadienį, 3 v.p.p. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 8, sekmadienį, 2 v.p.p. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* “Labdaros” SLAUGOS NAMAMS trūksta savanorių. Turintys pastovaus laisvo laiko ir galintys paskirti keletą valandų savaitėje bendravimui su slaugos namų gyventojais, kviečiami kreiptis  į Elenutę Lelienę tel. 416-232-2112x409 arba e-paštu activities@labdara.ca.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved