Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.II.14-15 savaitgalis

(B) VI EILINIS SEKMADIENIS – VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Tu esi man prieglauda, išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi.
Lietuvos laisvės atkartotinė: Mums Viešpats stebuklą padarė.

* LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS šventės pamaldos mūsų šventovėse:
     –  Šv. Kazimiero šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldos vasario 14, šį šeštadienį, 3 val. po pietų.
     – Gerojo Ganytojo šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldos vasario 22, sekmadienį, 2 v.p.p. Tuoj po pamaldų vyks Wasaga Beach miesto KLB apylinkės rengiamas jungtinis VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ir KOVO VIENUOLIKTOSIOS minėjimas.
     – Lietuvos kankinių šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldos vasario 22, sekmadienį, 10 v.r. ir jose su vėliavomis dalyvaus Toronto Vl. Pūtvio kuopos šauliai bei KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyrius.

* Mirusio 35 m. amžiaus a.a. Simono Ramanausko laidotuvių Mišios buvo Lietuvos kankinių šventovėje vasario 13, penktadienį. Nuoširdi užuojauta jo tėvams, broliui ir seserims, tetoms, močiutėms ir visai giminei.

* Ateinantį sekmadienį bus renkama arkivyskupijos įsakyta SHARE LIFE rinkliava. Jai vokeliai išdalinami šiandieną.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, dar vyksta mūsų parapijoje. Praeitą sekmadienį išdalintos kortelės šiandien bus surenkamos. Prašome jas įmesti Mišių aukų krepšelin.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša parapijiečiai iš “Vilniaus” rūmų: Paulius Dalinda, Marija Jokubaitienė ir Bronė Vilkuvienė. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Juzėnų šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Kauno kunigų sekminarijos klierikų ugdytojas ir nuolatinių diakonų ugdymo centro direktorius kun. Kęstutis Genys.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: kovo 7, šeštadienį, 11 v.r. ir 7 v.v. bus Mišios su pamokslu; kovo 8, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų Anapilin šeštadienį 10:15 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 7, šeštadienį, 3 v.p.p. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 8, sekmadienį, 2 v.p.p. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Visi 2014 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui jau išsiuntinėti paštu.

* KLB Toronto apylinkės LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS bus vasario 21, ateinantį šeštadienį, 6 v.v. Prisikėlimo parapijos salėje. Apie galimybę išsikovoti laisvę nuo priespaudos, naudojant nesmurtines priemones, kalbės Rima Gungor, pagal savo ruošiamą filmą “Pakeitę žaidimo taisykles” (“Gamechanger”). Meninę programą atliks: iš Montrealio “Kristina ir Aleksandras su penketuku” ir Anapilio vaikų choras “Gintarėliai”.

* Jei kas nori e-paštu gauti skubias žinias apie tai, kas jau bus įvykę prieš savaitgalį, prašome dar neatsiuntusius atsiųsti savo e-pašto adresus klebono e-pašto adresu: revvytas@yahoo.com.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti į savo užprašytas rytines Mišias siūloma galimybė užprašyti vakarines Mišias 7 v.v., susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima tas Mišias laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.

* Ontario gydytojų ir chirurgų kolegija (College of Physicians and Surgeons of Ontario - CPSO) siūlo naujai pakeisti įstatymą ir įrašyti: “ Kur gydytojai nenori suteikti asmeniui tam tikrų paslaugų,  prieštaraujančių jų moraliniams ar religiniams įsitikinimams, tai turi suteikti veiksmingą nuorodą gydytojo, kuris tokias paslaugas suteiks.” Katalikai gydytojai yra įsitikinę, kad toks reikalavimas suteikti “veiksmingą nuorodą” (effective referral) yra pažeidimas jų kaip gydytojų teisių, nes tada jie verčiami veikti prieš savo sąžines ir dalyvauti veiksme, kuriam jie prieštarauja. CPSO šiuo metu priima šiuo klausimu siūlymus iš visų Ontario provincijos gyventojų iki vasario 20 dienos. Visi esame kviečiami raštiškai atmesti tokį “veiksmingos nuorodos” primetimą gydytojams, nes jų tikėjimo ir sąžinės laisvės turi būti gerbiamos.  Šį pasipriešinimą raštu koordinuoja Katalikų pasauliečių draugija (The Catholic Civil Rights League-CCRL) Daugiau galite rasti tinklalapyje www.ccrl.ca.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved