Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.II.7-8 savaitgalis

(B) V EILINIS SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Garbinkit Viešpatį! Jis gydo sužeistas širdis.

* VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI bus švenčiama Delhi Šv. Kazimiero šventovėje vasario 14, ateinantį šeštadienį, o Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje ir Anapilio Lietuvos kankinių šventovėje - vasario 22, sekmadienį.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, dar vyksta mūsų parapijoje. Prašome visus gavusius žinias apie vajų maldingai jas apmąstyti ir duoti savo atsakymą, nes arkivyskupija nori gauti per parapiją kiekvieno parapijiečio atsiliepimą. Savo atsakymus išduotuose vokeliuose galite grąžinti klebonui asmeniškai, galite paduoti vienam iš komiteto narių, taip pat galite įmesti Mišių aukų krepšelin arba pasiųsti paštu.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Ankų šeima: Algimantas, Neris, Algis, Inga ir Erikas. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame parapijiečiams iš “Vilniaus” rūmų ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Praeitą sekmadienį, parapijos visuotinio susirinkimo metu, buvo pasisakyta, kad dirbantiems žmonėms dienos metu yra sunku atvykti į jų užprašytas rytines Mišias šiokiadieniais. Todėl dabar siūloma galimybė užprašyti vakarines Mišias 7 v.v., susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima tas Mišias laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.

* 2014 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui dar dalinami  šį sekmadienį priežiūroje dr. Arūno Dailydės parapijos salėje.  Neatsiimtieji pakvitavimai bus išsiuntinėti paštu.

* Vasario 14, šeštadienį, Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio valdyba rengia “Žiemos žvejų išvyką prie Simcoe ežero” Jono Pajaujo vasarvietėje, 111 Heyden Ave., Orillia,ON. Geriausių žvejų lauks apdovanojimai, o visų atvažiavusių – karšta vakarienė. Mokestis suaugusiems – po $10, o vaikams ir studentams – po $5. Suaugusieji turės progą ir susimokėti SKLIS nario mokestį po $10 nuo asmens. Primename, kad Šeimos dienos savaitgalį žvejybai leidimas nėra būtinas. Žvejų varžybų pradžia – 10 val. ryto. Apie dalyvavimą praneškite Jurgiui Kuliešiui tel.  (416) 568-1604.

* KLB Toronto apylinkės LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS bus vasario 21, šeštadienį, 6 v.v. Prisikėlimo parapijos salėje. Apie galimybę išsikovoti laisvę nuo priespaudos, naudojant nesmurtines priemones, kalbės Rima Gungor, pagal savo ruošiamą filmą “Pakeitę žaidimo taisykles” (“Gamechanger”). Meninę programą atliks: iš Montrealio “Kristina ir Aleksandras su penketuku” ir Anapilio vaikų choras “Gintarėliai”.

* Ontario gydytojų ir chirurgų kolegija (College of Physicians and Surgeons of Ontario - CPSO) siūlo naujai pakeisti įstatymą ir įrašyti: “ Kur gydytojai nenori suteikti asmeniui tam tikrų paslaugų,  prieštaraujančių jų moraliniams ar religiniams įsitikinimams, tai turi suteikti veiksmingą nuorodą gydytojo, kuris tokias paslaugas suteiks.” Katalikai gydytojai yra įsitikinę, kad toks reikalavimas suteikti “veiksmingą nuorodą” (effective referral) yra pažeidimas jų kaip gydytojų teisių, nes tada jie verčiami veikti prieš savo sąžines ir dalyvauti veiksme, kuriam jie prieštarauja. CPSO šiuo metu priima šiuo klausimu siūlymus iš visų Ontario provincijos gyventojų iki vasario 20 dienos. Visi esame kviečiami raštiškai atmesti tokį “veiksmingos nuorodos” primetimą gydytojams, nes jų tikėjimo ir sąžinės laisvės turi būti gerbiamos.  Šį pasipriešinimą raštu koordinuoja Katalikų pasauliečių draugija (The Catholic Civil Rights League-CCRL) Daugiau galite rasti tinklalapyje www.ccrl.ca

* Kun. Nerijus Šmerauskas vasario 9 d. išvyksta Lietuvon ir grįš vasario 20 d.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved