Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.I.31 - II.1 savaitgalis

(B) IV EILINIS SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja: “Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, dar vyksta mūsų parapijoje.
     Prašome visus gavusius informaciją apie vajų parapijiečius tas žinias maldingai apmąstyti ir duoti savo atsakymą, nes arkivyskupija nori gauti per parapiją kiekvieno parapijiečio atsiliepimą. Savo atsakymus išduotuose vokeliuose galite grąžinti klebonui asmeniškai, galite paduoti vienam iš komiteto narių, taip pat galite įmesti Mišių aukų krepšelin arba pasiųsti paštu.

* Ateinantį sekmadienį klebonas padarys išsamesnį pranešimą apie VAJŲ.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Danutė Puzauskienė su krikšto sūnumi Audriu Ažubaliu. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Ankų šeimai ir palydime  maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Šiandieną po Mišių parapijos salėje vyksta PARAPIJOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. Ta proga visus dalyvius kavute ir pyragais vaišina Teresė Spudulienė ir PARAPIJOS TARYBA. Prašome parapijiečius susirinkime dalyvauti, išklausyti klebono bei visų parapijos sekcijų pranešimų, pareikšti savo nuomones ir dalyvauti rinkimuose.

* Vasario 6 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Sausio 31, šeštadienį, palaidoti a.a. Juozo Petronio palaikai Šv. Jono lietuvių kapinėse. Jis buvo 88 m. amžiaus ir ilgametis parapijos narys. Reiškiame užuojautą jo sūnums su šeimomis.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* 2014 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui jau paruošti ir priežiūroje dr. Arūno Dailydės jau dalinami šį sekmadienį  parapijos salėje. Juos bus galima atsiimti ir kitą sekmadienį. Neatsiimtieji pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėti paštu.

* Šiais metais KLB Toronto apylinkės valdybos rengiamas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS bus vasario 21, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje.

* Neseniai išleista nauja garsaplokštė “MES GIRDĖJOM ANGELUS”. Tai Anapilio vaikučių choro “Gintarėliai” kalėdinių giesmių rinkinys, kurį sekmadieniais galima įsigyti mūsų parapijos salėje po pamaldų.

* Asmenims virš 55 m. amžiaus pravedamos pamokos apsisaugojimui nuo kritimų ir stiprinančios kūno pusiausvyrą, lankstumą bei eiseną. Pamokoms vadovauja Aldona Sergautienė, o jas praveda registruoti kinesiologai (žmogaus judesių žinovai). Pamokos vyksta “Labdaros” slaugos namų apatinėje salėje per 12 savaičių  trečiadieniais nuo 2 v.p.p. iki 4 v.p.p. Pamokos pravedamos veltui, tik reikia paduoti savo OHIP numerį. Prašome registruotis tel. (416) 243-0127 x 235.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved