Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.I.24-25 savaitgalis

(B) III EILINIS SEKMADIENIS   

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, dar vyksta mūsų parapijoje. Dalis parapijiečių jau buvo supažindinti su šiuo vajumi asmeniškai arba grupėmis. Dar šiandieną numatomas paskutinis klebono susitikimas su kai kuriais parapijiečiais. Kitiems informacija apie vajų jau buvo  išsiuntinėta paštu iš vajaus centrinės įstaigos.
     Prašome visus gavusius informaciją apie vajų parapijiečius tas žinias maldingai apmąstyti ir duoti savo atsakymą, nes arkivyskupija nori gauti per parapiją kiekvieno parapijiečio atsiliepimą. Savo atsakymus išduotuose vokeliuose galite grąžinti klebonui asmeniškai, galite paduoti vienam iš komiteto narių, taip pat galite įmesti Mišių aukų krepšelin arba pasiųsti paštu.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Trussow  šeima: Aušra, Tomas ir Andrius. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Danutei Puzauskienei ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Šiandieną, a.a. Petro Puzausko mirties metinių proga, visus po Mišių parapijos salėje kavute ir pyragaičiais vaišina Puzauskų šeima.

* PARAPIJOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyks vasario 1, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia perduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Asmenims virš 55 m. amžiaus pravedamos pamokos apsisaugojimui nuo kritimų ir stiprinančios kūno pusiausvyrą, lankstumą bei eiseną. Pamokoms vadovauja Aldona Sergautienė, o jas praveda registruoti kinesiologai (žmogaus judesių žinovai). Pamokos vyksta “Labdaros” slaugos namų apatinėje salėje per 12 savaičių  trečiadieniais nuo 2 v.p.p. iki 4 v.p.p. Pamokos pravedamos veltui, tik reikia paduoti savo OHIP numerį. Prašome registruotis tel. (416) 243-0127 x 235.

* Šiais metais KLB Toronto apylinkės valdybos rengiamas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS bus vasario 21, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje.

* Neseniai išleista nauja garsaplokštė “MES GIRDĖJOM ANGELUS”. Tai Anapilio vaikučių choro “Gintarėliai” kalėdinių giesmių rinkinys, kurį sekmadieniais galima įsigyti mūsų parapijos salėje po pamaldų.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ,  prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Vysk. Lionginas Virbalas, SJ, prašo paramos Panevėžio vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved