Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.I.17-18 savaitgalis

(B) II EILINIS SEKMADIENIS          

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Ateinu, Viešpatie, vykdyti tavosios valios.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, jau vyksta mūsų parapijoje virš mėnesio laiko. Padėti kunigams vajaus reikalams buvo įsteigtas atskiras komitetas, kurį sudaro: ko-pirmininkai – R. Otto ir A. Rimkus; nariai – V. Pečiulis, D. Ažubalienė, I. Paznėkienė ir J. Dzemionienė, o Gerojo Ganytojo misijoje – B. Samsonienė; komiteto sekretorė – V. Baliūnienė. Dalis parapijiečių jau buvo supažindinti su šiuo vajumi asmeniškai arba grupėmis. Dar šį mėnesį numatomi susitikimai klebono su kai kuriais parapijiečiais. Kitiems informacija apie vajų jau buvo  išsiuntinėta paštu iš vajaus centrinės įstaigos.
     Prašome visus gavusius informaciją apie vajų parapijiečius tas žinias maldingai apmąstyti ir per porą savaičių duoti savo atsakymą, nes arkivyskupija nori gauti per parapiją kiekvieno parapijiečio atsiliepimą. Savo atsakymus išduotuose vokeliuose galite grąžinti klebonui asmeniškai, galite paduoti vienam iš komiteto narių, taip pat galite įmesti Mišių aukų krepšelin arba pasiųsti paštu.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Ross šeima: Irena, Haroldas, Vika, Justė ir Aliukas Seemann-Ross. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Trussow šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* PARAPIJOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyks vasario 1, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia perduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* KL Bendruomenė kviečia visus išgirsti Lietuvos krašto apsaugos ministro Juozo Oleko pranešimą visuomenei Toronte sausio 18, šį sekmadienį, 12:30 val. Prisikėlimo parapijos salėje.

* Šiais metais KLB Toronto apylinkės valdybos rengiamas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS bus vasario 21, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje.

* Neseniai išleista nauja garsaplokštė “MES GIRDĖJOM ANGELUS”. Tai Anapilio vaikučių choro “Gintarėliai” kalėdinių giesmių rinkinys, kurį sekmadieniais galima įsigyti mūsų parapijos salėje po pamaldų.

* “Labdaros” SLAUGOS NAMAMS trūksta savanorių. Turintys pastovaus laisvo laiko ir galintys paskirti keletą valandų savaitėje bendravimui su slaugos namų gyventojais, kviečiami kreiptis  į Elenutę Lelienę tel. 416-232-2112x409 arba e-paštu activities@labdara.ca.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ,  prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Vysk. Lionginas Virbalas, SJ, prašo paramos Panevėžio vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų
susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved