Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2015.I.10-11 savaitgalis

(B) KRISTAUS KRIKŠTAS          

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

* Šiandieną maldose prisimename SAUSIO TRYLIKTĄjĄ žuvusius už Lietuvos laisvę.

* Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sveikinimus mūsų aptarnaujamoms parapijoms dar atsiuntė arkiv. Gintaras Grušas, arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. Kęstutis Kėvalas, vysk. Juozas Matulaitis ir vysk. Juozas Žemaitis, MIC.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, jau vyksta mūsų parapijoje virš mėnesio laiko. Padėti kunigams vajaus reikalams buvo įsteigtas atskiras komitetas, kurį sudaro: ko-pirmininkai – R. Otto ir A. Rimkus; nariai – V. Pečiulis, D. Ažubalienė, I. Paznėkienė ir J. Dzemionienė, o Gerojo Ganytojo misijoje – B. Samsonienė; komiteto sekretorė – V. Baliūnienė. Dalis parapijiečių jau buvo supažindinti su šiuo vajumi asmeniškai arba grupėmis. Dar šį mėnesį numatomi susitikimai klebono su kai kuriais parapijiečiais. Kitiems informacija apie vajų bus išsiunčiama paštu iš vajaus centrinės įstaigos.
     Prašome visus parapijiečius, kai gausite informaciją apie vajų,  žinias maldingai apmąstyti ir per porą savaičių duoti savo atsakymą, nes arkivyskupija nori gauti per parapiją kiekvieno parapijiečio atsiliepimą. Savo atsakymus išduotuose vokeliuose galite grąžinti klebonui asmeniškai, galite paduoti vienam iš komiteto narių, taip pat galite įmesti Mišių aukų krepšelin arba pasiųsti paštu.

* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Andrulių šeima: Gytis, Nijolė ir Daiva. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Ross šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* A.a. Algimantas Zubrickas, 87 m. amžiaus, bus pašarvotas sausio 12, pirmadienį, Turner & Porter laidotuvių namuose prie Hurontario gatvės Mississaugoje. Maldos prie karsto tą dieną bus 8 v.v., o laidotuvių Mišios – sausio 13, antradienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Jis laidojamas Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jo dukrai ir sūnums su šeimomis, broliams ir seseriai su šeimomis bei visai plačiajai giminei.

* PARAPIJOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyks vasario 1, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia perduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* Neseniai išleista nauja garsaplokštė “MES GIRDĖJOM ANGELUS”. Tai Anapilio vaikučių choro “Gintarėliai” kalėdinių giesmių rinkinys, kurį sekmadieniais galima įsigyti mūsų parapijos salėje po pamaldų.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* KL Bendruomenė kviečia visus išgirsti Lietuvos krašto apsaugos ministro Juozo Oleko pranešimą visuomenei Toronte sausio 18, sekmadienį, 12:30 val. Prisikėlimo parapijos salėje.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ,  prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Vysk. Lionginas Virbalas, SJ, prašo paramos Panevėžio vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved