Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2015
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
 BackNext»»
 
2015.I.3-4 savaitgalis

(B) KRISTAUS APSIREIŠKIMO ŠVENTĖ – TRYS KARALIAI

+++ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, Tave garbins visos žemės tautos.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS, stiprinimui Toronto arkivyskupijos bei jos parapijų, jau vyksta mūsų parapijoje virš mėnesio laiko. Padėti kunigams vajaus reikalams buvo įsteigtas atskiras komitetas, kurį sudaro: ko-pirmininkai – R. Otto ir A. Rimkus; nariai – V. Pečiulis, D. Ažubalienė, I. Paznėkienė ir J. Dzemionienė, o Gerojo Ganytojo misijoje – B. Samsonienė; komiteto sekretorė – V. Baliūnienė. Dalis parapijiečių jau buvo supažindinti su šiuo vajumi asmeniškai arba grupėmis. Dar šį mėnesį numatomi susitikimai klebono su kai kuriais parapijiečiais. Kitiems informacija apie vajų bus išsiunčiama paštu iš vajaus centrinės įstaigos. Parapijai nustatytas vajaus tikslas $260,000. Iki šio meto jau gauta pažadų už $141,000.00.
     Prašome visus parapijiečius, kai gausite informaciją apie vajų,  žinias maldingai apmąstyti ir per porą savaičių duoti savo atsakymą, nes arkivyskupija nori gauti per parapiją kiekvieno parapijiečio atsiliepimą. Savo atsakymus išduotuose vokeliuose galite grąžinti klebonui asmeniškai, galite įmesti Mišių aukų krepšelin arba pasiųsti paštu.


* Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, šiandieną duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Kaminskų šeima: Raimundas ir Liucina. Pašvęstojo gyvenimo metų žvakę bei Šv. Raštą dovanojame Andrulių šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Sausio 3, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota a.a. Ona Derliūnienė, 94 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta visai Jonušonių giminei.

* Gruodžio 31 d. mirė a.a. Algimantas Zubrickas, 87 m. amžiaus. Jis bus pašarvotas Turner & Porter laidotuvių namuose prie Hurontario gatvės Mississaugoje. Maldos prie karsto bus sausio 12, pirmadienį, 8 v.v. Laidotuvių Mišios bus sausio 13, antradienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje ir bus laidojamas Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jo vaikams su šeimomis ir visiems giminėms bei artimiesiems.

* Neseniai išleista nauja garsaplokštė “MES GIRDĖJOM ANGELUS”. Tai Anapilio vaikučių choro “Gintarėliai” kalėdinių giesmių rinkinys, kurį sekmadieniais galima įsigyti mūsų parapijos salėje po pamaldų.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* “Labdaros” SLAUGOS NAMAMS trūksta savanorių. Turintys pastovaus laisvo laiko ir galintys paskirti keletą valandų savaitėje bendravimui su slaugos namų gyventojais, kviečiami kreiptis  į Elenutę Lelienę tel. 416-232-2112x409 arba e-paštu activities@labdara.ca.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ,  prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Vysk. Lionginas Virbalas, SJ, prašo paramos Panevėžio vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved