Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.X.4-5 savaitgalis

(A) XXVII EILINIS SEKMADIENIS  

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Izraelio namai – tai Viešpaties vynuogynas.

* Floridoje mirė a.a.  Uršulė Blyskienė, 92 m. amžiaus. Jos palaikai pargabenti Mississaugon ir šį sekmadienį pašarvoti Turner & Porter laidotuvių namuose prie Hurontario gatvės. Maldos prie karsto – šį sekmadienį 8 v.v. Laidotuvių Mišios – spalio 6, pirmadienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Laidojama Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta velionės sūnui ir dukrai su šeimomis.

* Švenčiant Šeimos metus, šiandien duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Jonušonių šeima: Kazimieras, Violeta, Ramunė, Dovydas ir Dean Beattie. Šeimos metų žvakę ir Šv. Raštą dovanojame Išganaičių šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* ANAPILYJE spalio 19, sekmadienį , po 10 v.r. Mišių, parapijos salėje bus rodoma Toronto arkivyskupijos Pastoracinio Plano  vaizdaplokštė (DVD), kurioje Toronto arkivyskupas kardinolas Thomas Collins pristato šį planą.  WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo misijoje toji vaizdaplokštė (DVD) bus rodoma spalio 25, šeštadienį, po 2 val. sekmadieninių Mišių. Visi parapijiečiai kviečiami pažiūrėti ir susipažinti su pristatomu PASTORACINIU PLANU.

* Rudeninė KAPINIŲ LANKYMO DIENA bus lapkričio 2, sekmadienį; Vėlinių dienos pamaldos bus 2 v.p.p. Lietuvos kankinių šventovėje. MOKYKLINIS AUTOBUSAS tą dieną veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų 1 val. po pietų, o atgal iš Anapilio išvažiuos 4:30 v.p.p. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS tą dieną sekmadieninėms Mišioms važiuos įprasta sekmadienio tvarka.

* Lapkričio 2, sekmadienį, Kapinių lankymo dieną, po 10 v.r. Mišių, Anapilio parodų salėje bus atidaryta Lietuvos ambasados Kanadoje paruošta PARODA, skirta Lietuvos diplomatui a.a. Vytautui Jonui Gyliui paminėti. Parodoje bus išdėstyti tikri istoriniai dokumentai, nuotraukos bei asmeniniai daiktai. Vytautas Gylys (1886-1959) yra buvęs Lietuvos atstovu Suomijoje, Karaliaučiuje, Rygoje, Kopenhagoje, Londone, Stokholme, 1932-1934 m. buvęs Klaipėdos krašto gubernatoriumi, ir nuo 1949m. iki mirties – Lietuvos generaliniu konsulu Toronte.

* Prie šventovės durų padėti paveiksliukai su mūsų parapijos “Šeimos vainikėliu”, jo paaiškinimu ir “Šeimos narių malda”. Prašome juos pasiimti ne tik sau, bet ir visai šeimai bei giminei ir kitiems pažįstamiems.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių rugsėjo-spalio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris visus maloniai kviečia į RUDENS ŠOKIUS spalio 25, šeštadienį, 6 v.v. Lietuvių namuose. Programą atliks ir šokiams gros svečias iš Lietuvos – Klaipėdos muzikinio teatro solistas Kęstutis Nevulis. Po programos – Janinos Gurklienės pagaminta karšta vakarienė su vynu. Vakaro metu veiks mokamas baras ir turtinga loterija. Bilietus galima užsisakyti pas Ireną (905-276-0822) arba Aldoną (647-409-0783). Bilieto kaina – $50.

* Toronto arkivyskupijos įstatas SANTUOKOS REIKALU: - norintieji tuoktis turi susitikti su savo parapijos kunigu ir tuo reikalu su juo pasikalbėti bent vienerius metus prieš numatomą santuokos datą bei atlikti reikiamą santuokai pasiruošimą. Jei kuris iš būsimųjų sutuoktinių jau yra kokia nors forma tuokęsis (išskyrus našlystės atvejį), tai kunigas negali su juo tartis dėl santuokos datos, kol nėra gautas santuokai leidimas iš arkivyskupijos.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved