Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.IV.5-6 savaitgalis

(A) V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Dievas yra gailestingas: Jis visuomet išvaduoja.

* Toronte mirė a.a. vysk. Pearse Lacey, 97 m. amžiaus, buvęs Toronto arkivyskupijos vyskupas-pagalbininkas ir vadovas vakarinės arkivyskupijos dalies, kuriai priklauso ir mūsų parapija.

* Švenčiant Šeimos metus, šiandien duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Rėkų šeima: Bronius, Ona, Rūta, Rimas ir Laura. Šeimos metų žvakę ir Šv. Raštą dovanojame Pečiulių šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Balandžio 2, trečiadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota a.a. Marija Jonynienė, 89 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jos artimiesiems.

* Šį sekmadienį Toronto LB apylinkės valdyba renka SOLIDARUMO MOKESTĮ  Lietuvos kankinių šventovės salėje po 10 v.r. Primenama, kad tą mokestį galima taip pat susimokėti bet kada lietuviškuose “Paramos” ir “Prisikėlimo” bankeliuose.

* KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS šaukia trimetinį visų lietuviškų parapijų atstovų suvažiavimą Anapilyje balandžio 26, šeštadienį. Suvažiavimo Mišios – 9 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Registracija – 9:30 v.r. parapijos salėje. Programoje: Centro valdybos ir parapijų atstovų pranešimai, Centro valdybos rinkimai ir kun. Nerijaus Šmerausko paskaita “Šeimos metai”. Suvažiavime kviečiami dalyvauti visi lietuviai, kuriems rūpi lietuviškos parapijos.

* Lietuvos kankinių šventovėje PIRMOSIOS KOMUNIJOS ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IŠKILMĖS įvyks gegužės 25, sekmadienį. Sakramentus teiks Kaišiadorių vyskupijos vadovas vysk. dr. Jonas Ivanauskas.

* Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” visus maloniai kviečia gegužės 3, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilyje dalyvauti savo METINIAME KONCERTE – “Kelionė į Lietuvą”. Jūsų laukia: graži programa, lietuviška karšta vakarienė, loterija, muzika ir šokiai iki paryčių. Bilietai parduodami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijų salėse po Mišių. Bilietas - $40, o vaikams iki 12 m. amžiaus - $20. Smulkesnes žinias teikia Nijolė tel. (905)270-2091.

* Gegužės 2-4 dienų savaitgalį rengiamos MONTREALIO LIETUVIŲ DAINŲ DIENOS. Šventės pradžia penktadienį 7 v.v. su Kristinos ir Aleksandro pastatymu “Namai”, pagal poeto H. Nagio eiles, Monument National pastate. Šeštadienio dieną aprodomas svečiams Montrealis autobusu, o 6 v.v. Aušros vartų parapijoje – “Exultate” choro koncertas, vaišės ir šokiai. Sekmadienį 10:30 v.r. Šv. Kazimiero parapijoje – Mišios “Iš liaudies dainų aukuro” su “Exultate” choru, o salėje – bendras dainavimas su Montrealio lietuvių choru bei jų draugais. Užbaigiama lietuviškais pietumis ir iškilmingu uždarymu.   

* Gegužės 31, šeštadienį, 1 v.p.p. “Vilniaus” rūmuose “Dainos” choras rengia savo 20 m. meninės veiklos SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ.

* ŠEIMOS METŲ PROGA Kanados lietuvių katalikų centras, Kanados lietuvių kunigų vienybė ir KLB krašto valdyba rengia ŠVENTKELIONĘ Į MIDLANDO ŠVENTOVĘ birželio 22, sekmadienį. Paskirkite tą dieną šiai iškilmei.

* XX KLK Moterų draugijos SUVAŽIAVIMAS įvyks gegužės 17, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos patalpose. Registracija 9 v.r., o po to – posėdžiai; 12 v.d. – Mišios; 1 v.p.p. – pietūs; 2 v.p.p. – vysk. dr. Jono Ivanausko paskaita. Pietums bilietas asmeniui - $20. Bilietų kreiptis pas Valę Baliūnienę tel. (416)766-2872. Plačioji visuomenė kviečiama dalyvauti.

* Turner & Porter laidotuvių namai kas metai ruošia seminarą apie pagalbą išgyvenant netektį brangaus asmens. Šiais metais tokį seminarą veltui praves dr. Alan Wolfelt balandžio 29, antradienį, 7 v.v. Mississauga miesto Living Arts Centre, šalia miesto rotušės. Seminarui reikia registruotis telefonu (416)767-6793 arba Turner & Porter tinklalapyje.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved