Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.III.29-30 savaitgalis

(A) IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

* Šiandieną renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta pirmoji iš trijų SHARE LIFE rinkliavų.

* Šio sekmadienio Mišiose pašventinamas mūsų parapijos Šeimos metų ŽENKLAS – ŠEIMOS VAINIKĖLIS. Prie žiniaraščių padėti šio ženklo-vainikėlio paaiškinimai. Prašome tuos lapus pasiimti, įsigilinti į vainikėlio reikšmę ir prie jo melstis už visas mūsų šeimas.

* Švenčiant Šeimos metus, šiandien duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Ažubalių šeima: Jonas, Dalia, Joana, Audrius, Justinas, Tomas ir močiutė Ona. Šeimos metų žvakę ir Šv. Raštą dovanojame Rėkų šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Balandžio 4 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną Lietuvos kankinių šventovėje bus ir 3 val. po pietų Mišios, užbaigiamos ŠVENTĄJA VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo. Tą valandą visi skatinami asmeniškai pasimelsti, kad mūsų jaunimo tarpe atsirastų pasirenkančių dvasinio pašaukimo kelią.

* Toronto LB apylinkės valdyba praneša, kad SOLIDARUMO MOKESTIS bus renkamas Lietuvos kankinių šventovės salėje balandžio 6, ateinantį sekmadienį, po 10 v.r. Mišių. Taip pat primena, kad tą mokestį galima bet kada susimokėti lietuviškuose “Paramos” ir “Prisikėlimo” bankeliuose.

* KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS praneša, kad šaukiamas trimetinis visų lietuviškų parapijų atstovų suvažiavimas Anapilyje balandžio 26, šeštadienį. Suvažiavimo Mišios – 9 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Registracija – 9:30 v.r. parapijos salėje. Programoje: Centro valdybos ir parapijų atstovų pranešimai, Centro valdybos rinkimai ir kun. Nerijaus Šmerausko paskaita “Šeimos metai”. Suvažiavime kviečiami dalyvauti visi lietuviai, kuriems rūpi lietuviškos parapijos.

* Lietuvos kankinių šventovėje PIRMOSIOS KOMUNIJOS ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IŠKILMĖS įvyks gegužės 25, sekmadienį. Sakramentus teiks Kaišiadorių vyskupijos vadovas vysk. dr. Jonas Ivanauskas.

* Anapilio sodyba vykdo MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, dengiantis KLB muziejaus-archyvo patalpas, eilę metų buvo  taisomas, bet dabar turi būti visas pakeistas, kad būtų tinkamai išsaugoma patalpose archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* Gegužės 3, šeštadienį, 4 v.p.p. Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” visus maloniai kviečia dalyvauti savo METINIAME KONCERTE – “Kelionė į Lietuvą” Anapilio salėje. Jūsų laukia: graži programa, lietuviška karšta vakarienė, loterija, muzika ir šokiai iki paryčių. Bilietai parduodami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijų salėse po Mišių. Bilietas - $40, o vaikams iki 12 m. amžiaus - $20. Smulkesnes žinias teikia Nijolė tel. (905)270-2091.

* Gegužės 31, šeštadienį, 1 v.p.p. “Vilniaus” rūmuose “Dainos” choras rengia savo 20 m. meninės veiklos SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ.

* Turner & Porter laidotuvių namai kas metai ruošia seminarą apie pagalbą išgyvenant netektį brangaus asmens. Šiais metais tokį seminarą veltui praves dr. Alan Wolfelt balandžio 29, antradienį, 7 v.v. Mississauga miesto Living Arts Centre, šalia miesto rotušės. Seminarui reikia registruotis telefonu (416)767-6793 arba Turner & Porter tinklalapyje.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved