Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.III.22-23 savaitgalis

(A) III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja: “Tegul jūsų širdys nebūna storžievės.”

* Nuoširdžiai dėkojame mūsų Gavėnios susikaupimų vedėjui kun. Ričardui Doveikai už tokius dvasią įkvepiančius žodžius, paruošusius visas mūsų parapijas Velykų šventėms.

* Ateinantį sekmadienį bus renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta pirmoji iš trijų SHARE LIFE rinkliavų. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Švenčiant Šeimos metus, šiandien duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Karasiejų šeima: Juozas, Rita, Aurelija ir Gintaras. Šeimos metų žvakę ir Šv. Raštą dovanojame Ažubalių šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Prie pagrindinių parapijos salės laukinių durų neįgaliesiems jau įrengti iš lauko ir vidaus durų atidarymo mygtukai. Kuriems sunku ar nepatogu patiems duris darinėti, prašome tais mygtukais pasinaudoti.

* Kovo 20, ketvirtadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas iš Hamiltono a.a. Pranas Sakalauskas, 83 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jo giminėms bei artimiesiems.

* Kovo 21, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Algimantas Kernius, 92 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jo žmonai, sūnui ir dukrai su šeimomis, šeimų vaikams bei vaikaičiams  ir visiems giminėms bei artimiesiems.

* Kovo 22, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių parapijos Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota Creemore mieste gyvenusi ilgametė Gerojo Ganytojo misijos narė a.a. Anastazija Bridickienė, 94 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jos giminėms ir visiems artimiesiems.

* Lietuvos kankinių šventovėje PIRMOSIOS KOMUNIJOS ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IŠKILMĖS įvyks gegužės 25, sekmadienį. Sakramentus teiks Kaišiadorių vyskupijos vadovas vysk. dr. Jonas Ivanauskas.

* Anapilio sodyba vykdo MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, dengiantis KLB muziejaus-archyvo patalpas, eilę metų buvo  taisomas, bet dabar turi būti visas pakeistas, kad būtų tinkamai išsaugoma patalpose archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* Gegužės 31, šeštadienį, 1 v.p.p. “Vilniaus” rūmuose “Dainos” choras rengia savo 20 m. meninės veiklos SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose neįgalių ar skurdan patekusių šeimų vaikučiai gali pavalgyti, paruošti pamokas, praleisti laisvalaikį bei rasti tinkamą prieglobstį.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI, kuris rūpinasi Panevėžio vyskupijos jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia evangelizacijos dienas, Šv. Rašto kursus, organizuoja maldos grupes, Kryžiaus kelius, naktinius budėjimus prie išstatyto Švenčiausiojo, tautinių bei religinių datų minėjimus, platina religinę spaudą ir rengia jaunimui vasaros stovyklas.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved