Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.III.15-16 savaitgalis

(A) II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, būki Tu mums gailestingas, mes gi taip Tavim tikim.

* Ši sekmadienį visi esate kviečiami Į DIDĮJĮ ŽYGĮ UŽ KRYMĄ. Tai demonstracija prieš apgaulingą Kryme pravedamą referendumą, kuriuo Rusija nori iš Ukrainos pasigrobti Krymo pusiasalį. Demonstracijos pradžia 3 v.p.p. Yonge ir Dundas gatvių aikštėje. Iš ten prasidės EITYNĖS SU PLAKATAIS IR VĖLIAVOMIS. Bus sustojama prie JAV konsulato (University Ave.), Britų konsulato (Bay St.), Vokietijos ir Prancūzijos konsulatų (Bloor St.) ir užbaigiama prie Rusijos konsulato (Bloor& Church St.). Organizuoja Kanados ukrainiečių kongresas. Dalyvauja lietuviai, latviai ir estai.   

* Kovo 8, šeštadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota  a.a. Birutė Petrušaitienė, 85 m. amžiaus, iš Waterloo miesto.

* Švenčiant Šeimos metus, šiandien duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Remesat šeima: Viktoras, Aldona ir Simas. Šeimos metų žvakę ir Šv. Raštą dovanojame Karasiejų šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Kad Šeimos metais Viešpats sujungtų ir atnaujintų maldoje ir gyvenime mūsų šeimas bei visą parapiją,kviečiame kiekvieną šeimą paeiliui pasirinktą sekmadienį atnešti Mišiose aukojamą duoną ir vyną. Sekmadienio pasirinkimui ir įsirašymui yra padėtas šventovės prieangyje prie laiptinės sekmadienio aukų nešimo kalendorius. Kalendorių tvarko Dalia Ažubalienė.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo tvarka: kovo 22, šeštadienį, 10 v.r. bus Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” Anapilin šeštadienį 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Lietuvos kankinių šventovėje PIRMOSIOS KOMUNIJOS ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IŠKILMĖS įvyks gegužės 25, sekmadienį. Sakramentus teiks Kaišiadorių vyskupijos vadovas vysk. dr. Jonas Ivanauskas.

* Anapilio sodyba vykdo MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, dengiantis KLB muziejaus-archyvo patalpas, eilę metų buvo  taisomas, bet dabar turi būti visas pakeistas, kad būtų tinkamai išsaugoma patalpose archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* Gegužės 31, šeštadienį, 1 v.p.p. “Vilniaus” rūmuose “Dainos” choras rengia savo 20 m. meninės veiklos SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas priiminės konsuliniais reikalais Lietuvos piliečius Toronte kovo 28, penktadienį, nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. ir kovo 29, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. KLB raštinėje, 1 Resurrection Rd. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys Lietuvos ambasadoje. Registruotis prašome telefonu: 1 (613) 567-5458 x 22 arba el-paštu: jonas.skardinskas@urm.lt, nurodant vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kokios paslaugos pageidaujama ir kuriuo laiku patogiau atvykti.

* Lietuvos piliečiams, norintiems balsuoti Lietuvos prezidento rinkimuose ir rinkimuose lietuvių į Europos parlamento narius, šalia žiniaraščio yra padėti Lietuvos ambasados paruošti lapai su nuorodomis.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved