Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.III.8-9 savaitgalis

(A) I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Pasigailėk mūsų, Viešpatie: mes esame Tau nusidėję.

* Šios Gavėnios metu maldose prisiminkime Lietuvos kaimynę Ukrainą, pergyvenančią skaudžius bandymus, ir prašykime Dievą, kad padėtų jai apsaugoti savo laisvę nuo dabartinių priešų.

* Toronto arkivyskupijoje Šv. Tėvas paskyrė šešis naujus monsinjorus. Vienas iš jų – lietuvis, kilęs iš mūsų parapijos, mons. Jonas Pilkauskas. Sveikiname! Naujųjų monsinjorų iškilmės bus balandžio 15, Didįjį Antradienį, Šv. Mykolo katedroje Aliejų šventinimo Mišiose.

* Švenčiant Šeimos metus, šiandien duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Valiulių šeima: Vidmantas, Vida, Julija, Gintaras ir Audrius. Šeimos metų žvakę ir Šv. Raštą dovanojame Remesat šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo tvarka: kovo 22, šeštadienį, 10 v.r. bus Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” Anapilin šeštadienį 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Lietuvos kankinių šventovėje PIRMOSIOS KOMUNIJOS ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IŠKILMĖS įvyks gegužės 25, sekmadienį. Sakramentus teiks Kaišiadorių vyskupijos vadovas vysk. dr. Jonas Ivanauskas.

* Kanados lietuvių JAUNIMO SĄJUNGA kviečia visus į AKORDEONISTO Martyno Levickio KONCERTĄ kovo 16, sekmadienį, 3 v.p.p. Lietuvių namuose. Įėjimas: $20 suaugusiems, $15 studentams ir nemokamai vaikams iki 10 m. amžiaus.

* Anapilio sodyba vykdo MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, dengiantis KLB muziejaus-archyvo patalpas, eilę metų buvo  taisomas, bet dabar turi būti visas pakeistas, kad būtų tinkamai išsaugoma patalpose archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas priiminės konsuliniais reikalais Lietuvos piliečius Toronte kovo 28, penktadienį, nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. ir kovo 29, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. KLB raštinėje, 1 Resurrection Rd. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys Lietuvos ambasadoje. Registruotis prašome telefonu: 1 (613) 567-5458 x 22 arba el-paštu: jonas.skardinskas@urm.lt, nurodant vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kokios paslaugos pageidaujama ir kuriuo laiku patogiau atvykti.

* Lietuvos piliečiams, norintiems balsuoti Lietuvos prezidento rinkimuose ir rinkimuose lietuvių į Europos parlamento narius, šalia žiniaraščio yra padėti Lietuvos ambasados paruošti lapai su nuorodomis.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved