Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.III.1-2 savaitgalis

(A) VIII EILINIS SEKMADIENIS – TIKINČIOJI LIETUVA

+++ ŠEIMOS METAI +++

Tikinčiosios Lietuvos dienos atkartotinė: Dievas kartų kartoms viešpatauja.

* Šį savaitgalį švenčiame platesnio masto TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENĄ ir, pagal Lietuvos vyskupų nurodymus, meldžiamės už visame pasaulyje gyvenančius lietuvius. Šia proga antroji rinkliava renkama TIKINČIAJAI LIETUVAI.

* Švenčiant Šeimos metus, šiandien duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Piečaičių šeima: Vincas ir Silvija. Šeimos metų žvakę ir Šv. Raštą dovanojame Valiulių šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Kovo 1, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės amžinybėn palydėtas a.a. Vytautas Balsevičius, 88 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jo dukrai ir sūnui su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems.

* Kovo 5, ateinantis trečiadienis, yra PELENŲ DIENA,  kuria prasideda Gavėnia. Tą dieną mūsų šventovėje bus šventinami pelenai ir jais ženklinami tikintieji 8:30 v.r. Mišių metu. Primename, kad toji diena yra pasninko ir santūros diena. Pasninkas (Fast) yra susilaikymas nuo sotaus valgio ir jis galioja asmenims nuo 18 m. iki 59 m. amžiaus. Santūra(Abstinence) yra susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir jis galioja visiems virš 14 m. amžiaus asmenims.

* Kovo 7 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną Lietuvos kankinių šventovėje bus ir 3 val. po pietų Mišios, užbaigiamos ŠVENTĄJA VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo. Tą valandą visi skatinami asmeniškai pasimelsti, kad mūsų jaunimo tarpe atsirastų pasirenkančių dvasinio pašaukimo kelią.

* Vaikų choras “Gintarėliai”, vadovaujamas muz. Deimantės Grigutienės, vasario 25 d. dalyvavo vykusioje “Kiwanis” vaikų chorų šventėje ir laimėjo II vietą. Chorui akompanavo 5 m. amžiaus pianistė Liepa Špakauskaitė ir jos mama Vilija Špakauskienė. Sveikiname mažuosius “Gintarėlio” dainininkus už tokį puikų pasirodymą!

* Primename, kad ateinantį savaitgalį, kovo 8-9 naktį, laikrodis pasukamas vieną valandą pirmyn.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo tvarka: kovo 22, šeštadienį, 10 v.r. bus Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” Anapilin šeštadienį 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų., Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Lietuvos kankinių šventovėje PIRMOSIOS KOMUNIJOS ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IŠKILMĖS įvyks gegužės 25, sekmadienį. Sakramentus teiks Kaišiadorių vyskupijos vadovas vysk. dr. Jonas Ivanauskas.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas priiminės konsuliniais reikalais Lietuvos piliečius Toronte kovo 28, penktadienį, nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. ir kovo 29, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. KLB raštinėje, 1 Resurrection Rd. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys Lietuvos ambasadoje. Registruotis prašome telefonu: 1 (613) 567-5458 x 22 arba el-paštu: jonas.skardinskas@urm.lt, nurodant vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kokios paslaugos pageidaujama ir kuriuo laiku patogiau atvykti.

* Lietuvos piliečius, kurie dar nepasiėmėte praeitą sekmadienį, prašome pasiimti šalia žiniaraščio padėtą iš Lietuvos ambasados Kanadoje atsiųstą ir padaugintą lapą norintiems balsuoti Lietuvos prezidento ir Europos parlamento narių rinkimuose.

* Anapilio sodyba vykdo MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, dengiantis KLB muziejaus-archyvo patalpas, eilę metų buvo  taisomas, bet dabar turi būti visas pakeistas, kad būtų tinkamai išsaugoma patalpose archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved