Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2914.II.22-23 savaitgalis

(A) VII EILINIS SEKMADIENIS     

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpats – švelnus, maloningas.

* Ateinantį savaitgalį švęsime platesnio masto TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENĄ, nes Lietuvos vyskupai posėdyje priėmė savo delegato išeivijai prel. E. Putrimo pasiūlymą skirti vieną dieną maldai už visame pasaulyje gyvenančius lietuvius ir tai dienai parinko pirmąjį kovo mėnesio sekmadienį, sutampantį su mūsų Kanadoje ilgus metus švenčiama tiktai Lietuvai skirta diena. Tad dabar visi lietuviai pasaulyje melsimės vieni už kitus. Įprastinė antroji rinkliava bus renkama ir toliau TIKINČIAJAI LIETUVAI. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Švenčiant Šeimos metus, šiandien duonos ir vyno dovanas Mišių aukai atneša Dzemionų šeima: Vitas, Janina, Vaiva ir Vytas. Šeimos metų žvakę ir Šv. Raštą dovanojame Piečaičių šeimai ir palydime maldos savaitėn ruoštis ateinančio sekmadienio Mišioms.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo tvarka: kovo 22, šeštadienį, 10 v.r. bus Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” Anapilin šeštadienį 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Lietuvos kankinių šventovėje PIRMOSIOS KOMUNIJOS ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO IŠKILMĖS įvyks gegužės 25, sekmadienį. Sakramentus teiks Kaišiadorių vyskupijos vadovas vysk. dr. Jonas Ivanauskas.

* “Atžalynas” kviečia visus šį sekmadienį 12 v.d. Prisikėlimo salėje švęsti UŽGAVĖNES su blynų vaišėmis, muzika, žaidimais ir kaukėmis.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris širdingai kviečia visus: mažus ir didelius, jaunus ir pagyvenusius, į UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ, kuris įvyks kovo 1, ateinantį šeštadienį, Anapilio parodų salėje. Pradžia 6 v.v. su J. Gurklienės paruošta karšta ir vynu gaivinama vakariene. Po vakarienės – linksma programa. Į  svečius ateis Kanapinis ir Lašininis. Šokiams gros Vaclovas Povilonis. Nemokamas baras.  Bilietai suaugusiems - $45, o vaikams nuo 8 metų – $10. Bilietus galima užsisakyti pas Ireną (905)276-0822 arba pas Aldoną (647)409-0783.

* Mūsų parapijos KLK Moterų draugijos skyrius kovo 2, ateinantį sekmadienį, 11:30 v.r. ruošia BLYNŲ PIETUS Anapilio parodų salėje. Jūsų laukia nuotaikingi pokštai ir linksma muzika, įdomūs žaidimai, loterija ir durų laimikis. Bilietas asmeniui - $25, o įsigytas bilietas iki vasario 23 d. – tiktai $20. Bilietai platinami draugijos narių sekmadieniais parapijos salėje.

* Anapilio sodyba vykdo MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, dengiantis KLB muziejaus-archyvo patalpas, eilę metų buvo  taisomas, bet dabar turi būti visas pakeistas, kad būtų tinkamai išsaugoma patalpose archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas priiminės konsuliniais reikalais Lietuvos piliečius Toronte kovo 28, penktadienį, nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. ir kovo 29, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. KLB raštinėje, 1 Resurrection Rd. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys Lietuvos ambasadoje. Registruotis prašome telefonu: 1 (613) 567-5458 x 22 arba el-paštu: jonas.skardinskas@urm.lt, nurodant vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kokios paslaugos pageidaujama ir kuriuo laiku patogiau atvykti.

* Lietuvos piliečius prašome pasiimti šalia žiniaraščio padėtą iš Lietuvos ambasados Kanadoje atsiųstą ir padaugintą lapą norintiems balsuoti Lietuvos prezidento ir narių Europos parlamentan rinkimuose.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved