Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.II.15-16 savaitgalis

(A) VI EILINIS SEKMADIENIS - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ       

+++ ŠEIMOS METAI +++

Lietuvos laisvės šventės atkartotinė: Mums Viešpats stebuklą padarė.

* Šį savaitgalį  Lietuvos  kankinių, Gerojo Ganytojo ir Šv. Kazimiero šventovėse švenčiame LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ.
     – Lietuvos kankinių šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldose sekmadienį iškilmingai su vėliavomis dalyvauja Toronto Vlado Pūtvio kuopos šauliai ir KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyrius.
     – Gerojo Ganytojo šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldos vyksta sekmadienį 2 v.p.p. ir tuoj po pamaldų  –  KLB Wasaga Beach apylinkės valdybos parengtas bendras VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ir KOVO VIENUOLIKTOSIOS minėjimas.
     –  Šv. Kazimiero šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldos vyksta šį šeštadienį 3 v.p.p. ir po pamaldų – Lietuvos laisvės atgavimo minėjimas salėje.

* Vienydamiesi su visais krikščionimis Lietuvoje, tęsiame Advento pirmąjį sekmadienį pradėtuosius ŠEIMOS METUS. Šiuo metu kiekvienai šeimai skiriama savaitė atnaujinti Viešpaties dienos – sekmadienio prasmę, šeimos maldą ir vienybę namuose bei dalyvauti sekmadienių ir švenčių Mišių duonos ir vyno aukų atnešime. Šiandienos Mišių pabaigoje Šeimos metų žvakė įteikiama Dzemionų šeimai. Tai šeimos išsiuntimas ir palydėjimas maldos savaitėn ir ruošimuisi ateinančio sekmadienio Mišių apeigoms.

* KLB krašto valdyba ragina visus lietuvius, mininčius VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ, tuo pačiu išreikšti ir paramą Ukrainai savo dalyvavimu šį sekmadienį 3 v.p.p. demonstracijose  Toronte prie Rusijos konsulato, esančio prie Bloor ir Church gatvių, arti Yonge požeminio stoties.

* KLB Toronto apylinkės valdyba rengia LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ, apimančią vasario 16 ir kovo 11 dienas, vasario 22, šeštadienį, 5 v.p.p. Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje. Pagrindinis šventės kalbėtojas bus Lietuvos ambasadorius Kanadoje dr. Vytautas Žalys. Kalbos tema: “Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes vardan laisvės”. Programoje vietiniai meniniai vienetai ir  vaišės. Prašoma iš dalyvių $15 aukos šventės išlaidoms padengti.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo tvarka: kovo 22, šeštadienį, 10 v.r. bus Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” Anapilin šeštadienį 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* “Atžalynas” visus kviečia vasario 23, sekmadienį, 12 v.d. Prisikėlimo salėje švęsti UŽGAVĖNES su blynų vaišėmis, muzika, žaidimais ir kaukėmis.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris širdingai kviečia visus: mažus ir didelius, jaunus ir pagyvenusius, į UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ, kuris įvyks kovo 1, šeštadienį, Anapilio parodų salėje. Pradžia 6 v.v. su J. Gurklienės paruošta karšta ir vynu gaivinama vakariene. Po vakarienės – linksma programa. Į  svečius ateis Kanapinis ir Lašininis. Šokiams gros Vaclovas Povilonis. Nemokamas baras.  Bilietai suaugusiems - $45, o vaikams nuo 8 metų – $10. Bilietus galima užsisakyti pas Ireną (905)276-0822 arba pas Aldoną (647)409-0783.

* Mūsų parapijos KLK Moterų draugijos skyrius kovo 2, sekmadienį, 11:30 v.r. ruošia BLYNŲ PIETUS Anapilio parodų salėje. Jūsų laukia nuotaikingi pokštai ir linksma muzika, įdomūs žaidimai, loterija ir durų laimikis. Bilietas asmeniui - $25, o įsigytas bilietas iki vasario 23 d. – tiktai $20. Bilietai platinami draugijos narių sekmadieniais parapijos salėje.

* Anapilio sodyba vykdo MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, dengiantis KLB muziejaus-archyvo patalpas, eilę metų buvo  taisomas, bet dabar turi būti visas pakeistas, kad būtų tinkamai išsaugoma patalpose archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved