Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.II.8-9 savaitgalis

(A) V EILINIS SEKMADIENIS       

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj.

* Ateinantį savaitgalį Lietuvos kankinių, Gerojo Ganytojo ir Šv. Kazimiero šventovėse švęsime LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ.
     – Lietuvos kankinių šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldos bus vasario 16, 10 v.r. ir jose iškilmingai su vėliavomis dalyvaus Toronto Vlado Pūtvio kuopos šauliai bei KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyrius.
     – Gerojo Ganytojo šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldos bus vasario 16, sekmadienį, 2 v.p.p.  Tuoj po pamaldų Gerojo Ganytojo patalpose įvyks KLB Wasaga Beach apylinkės valdybos rengiamas bendras VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ir KOVO VIENUOLIKTOSIOS minėjimas.
     –  Šv. Kazimiero šventovėje “Lietuvos laisvės” pamaldos bus vasario 15, šeštadienį, 3 v.p.p., o po pamaldų – Lietuvos laisvės atgavimo minėjimas salėje.

* Šį sekmadienį Gelažauskų ir Vaičiulių šeimos vaišina parapijiečius kava ir pyragaičiais a.a. Petro Vaičiulio pirmųjų mirties metinių proga.

* KLB Toronto apylinkės valdyba rengia LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ, apimančią vasario 16 ir kovo 11 dienas, vasario 22, šeštadienį, 5 v.p.p. Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje. Pagrindinis šventės kalbėtojas bus Lietuvos ambasadorius Kanadoje dr. Vytautas Žalys. Kalbos tema: “Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes vardan laisvės”. Programoje vietiniai meniniai vienetai ir  vaišės. Prašoma iš dalyvių $15 aukos šventės išlaidoms padengti.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo tvarka: kovo 22, šeštadienį, 10 v.r. bus Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų Anapilin šeštadienį, 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* “Atžalynas” visus kviečia vasario 23, sekmadienį, 12 v.d. Prisikėlimo salėje švęsti UŽGAVĖNES su blynų vaišėmis, muzika, žaidimais ir kaukėmis.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris širdingai kviečia visus: mažus ir didelius, jaunus ir pagyvenusius, į UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ, kuris įvyks kovo 1, šeštadienį, Anapilio parodų salėje. Pradžia 6 v.v. su J. Gurklienės paruošta karšta ir vynu gaivinama vakariene. Po vakarienės – linksma programa. Į  svečius ateis Kanapinis ir Lašininis. Šokiams gros Vaclovas Povilonis. Nemokamas baras.  Bilietai suaugusiems - $45, o vaikams nuo 8 metų – $10. Bilietus galima užsisakyti pas Ireną (905)276-0822 arba pas Aldoną (647)409-0783.

* Mūsų parapijos KLK Moterų draugijos skyrius kovo 2, sekmadienį, 11:30 v.r. ruošia BLYNŲ PIETUS Anapilio parodų salėje. Jūsų laukia nuotaikingi pokštai ir linksma muzika, įdomūs žaidimai, loterija ir durų laimikis. Bilietas asmeniui - $25, o įsigytas bilietas iki vasario 23 d. – tiktai $20. Bilietai platinami draugijos narių sekmadieniais parapijos salėje.

* Anapilio sodyba vykdo MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, dengiantis KLB muziejaus-archyvo patalpas, eilę metų buvo  taisomas, bet dabar turi būti visas pakeistas, kad būtų tinkamai išsaugoma patalpose archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* Suvalkų krašto išeivijos sambūris kviečia visus susidomėjusius žiemos žvejybos išvykon vasario 15, šeštadienį, prie Simcoe ežero Orilijoje, Jono Pajaujo vasarvietėje. Geriausių žvejų laukia apdovanojimai, o visų atvykusių – vaišės. Mokestis: $10 suaugusiems, $5 vaikams ir studentams. Primenama, kad Šeimos savaitgalio metu leidimo žvejojimui nereikia. Apie dalyvavimą praneškite Jurgiui Kuliešiui tel. (416)568-1604.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved