Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.II.1-2 savaitgalis

(A) KRISTAUS PAAUKOJIMAS            

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Visatos galingasis Viešpats yra garbingas Valdovas.

* Sausio 31, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota a.a. Stefanija Petraitienė, 92 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jos seserims ir visai plačiajai giminei.

* PIRMAJAI KOMUNIJAI ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO priėmimui pamokos vyksta sekmadieniais po 10 v.r. Mišių parapijos klebonijoje.

* 2013 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui jau paruošti ir dalinami sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje. Jų dalinimą prižiūri Juozas Karasiejus. Neatsiėmusiems pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėjami paštu.

* Šį sekmadienį, Lietuvos kankinių šventovės salėje pardavinėjami Šventojoje Žemėje atlikti MEDŽIO DROŽINIAI. Pelnas skiriamas vargstančioms krikščionių šeimoms Šventojoje Žemėje paremti.

* Vasario 7 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną Lietuvos kankinių šventovėje Mišios bus ir po pietų 3 valandą, užbaigiamos ŠVENTĄJA VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo. Tą valandą visi skatinami asmeniškai pasimelsti už mūsų šeimų jaunimą, kad iš jų tarpo atsirastų pasirenkančių dvasinio pašaukimo kelią.

* Vasario 9, ateinantį sekmadienį, Gelažauskų ir Vaičiulių šeimos vaišins parapijiečius kava ir pyragaičiais a.a. Petro Vaičiulio pirmųjų mirties metinių proga.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo tvarka: kovo 22, šeštadienį, 10 v.r. bus Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų Anapilin šeštadienį ne 10:30 v.r., bet 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Anapilio sodyba skelbia MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, kuris dengia KLB muziejaus-archyvo patalpas, per eilę metų buvo dalinai taisomas. Dabar būtinai reikia visą stogą pakeisti, kad būtų tinkamai patalpose išsaugoma surinkta archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Šiam tikslui Kanados lietuvių fondas jau paskyrė $5,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis prisidėti ir šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* “Atžalynas” visus kviečia vasario 23, sekmadienį, 12 v.d. Prisikėlimo salėje švęsti UŽGAVĖNES su blynų vaišėmis, muzika, žaidimais ir kaukėmis.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris širdingai kviečia visus: mažus ir didelius, jaunus ir pagyvenusius, į UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ, kuris įvyks kovo 1, šeštadienį, Anapilio parodų salėje. Pradžia 6 v.v. su J. Gurklienės paruošta karšta ir vynu gaivinama vakariene. Po vakarienės – linksma programa. Į  svečius ateis Kanapinis ir Lašininis. Šokiams gros Vaclovas Povilonis. Nemokamas baras.  Bilietai suaugusiems - $45, o vaikams nuo 8 metų – $10. Bilietus galima užsisakyti pas Ireną (905)276-0822 arba pas Aldoną (647)409-0783.

* Mūsų parapijos KLK Moterų draugijos skyrius kovo 2, sekmadienį, 11:30 v.r. ruošia BLYNŲ PIETUS Anapilio parodų salėje. Jūsų laukia nuotaikingi pokštai ir linksma muzika, įdomūs žaidimai, loterija ir durų laimikis. Bilietas asmeniui - $25, o įsigytas bilietas iki vasario 23 d. – tiktai $20. Bilietai platinami draugijos narių sekmadieniais parapijos salėje.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved