Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.I.25-26 savaitgalis

(A) III EILINIS SEKMADIENIS

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

* Šį sekmadienį tuoj po Mišių parapijos salėje įvyksta  PARAPIJOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. Parapijos taryba ir jos sekcijos pristatys savo veiklos pranešimus. Visi kviečiami dalyvauti.

* Penktadienį Mississaugoje mirė a.a. Petras Puzauskas, 57 m. amžiaus. Jis pašarvotas Mississaugoje Turner & Porter laidotuvių namuose prie Hurontario gatvės. Maldos prie karsto bus sausio 27, pirmadienį, 8 v.v. Laidotuvių Mišios bus sausio 28, antradienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Nuoširdi užuojauta jo žmonai ir visai giminei.

* Londone mirė ir sausio 25, šį šeštadienį, palaidota a.a. Uršulė Šiaučiūnienė, 88 m. amžiaus, mama mūsų parapijiečio Felikso Šiaučiūno. Nuoširdi užuojauta jam su šeima ir visai jų giminei.

* PIRMAJAI KOMUNIJAI ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO priėmimui pamokos vyksta sekmadieniais po 10 v.r. Mišių parapijos klebonijoje.

* 2013 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui jau paruošti ir dalinami sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje. Jų dalinimą prižiūri Juozas Karasiejus. Neatsiėmusiems pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėjami paštu.

* Vasario 2, ateinantį sekmadienį, Lietuvos kankinių šventovės salėje bus pardavinėjami Šventojoje Žemėje atlikti MEDŽIO DROŽINIAI. Pelnas bus skiriamas vargstančioms krikščionių šeimoms Šventojoje Žemėje paremti.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo valandų tvarka šiek tiek pakeista: kovo 22, šeštadienį, ne 11 v.r., bet 10 v.r. bus Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų Anapilin šeštadienį ne 10:30 v.r., bet 9:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Anapilio sodyba skelbia MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, kuris dengia KLB muziejaus-archyvo patalpas, per eilę metų buvo dalinai taisomas. Dabar būtinai reikia visą stogą pakeisti, kad būtų tinkamai patalpose išsaugoma surinkta archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Šiam tikslui Kanados lietuvių fondas jau paskyrė $5,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis prisidėti ir šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* “Atžalynas” visus kviečia vasario 23, sekmadienį, 12 v.d. Prisikėlimo salėje švęsti UŽGAVĖNES su blynų vaišėmis, muzika, žaidimais ir kaukėmis.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris širdingai kviečia visus: mažus ir didelius, jaunus ir pagyvenusius, į UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ, kuris įvyks kovo 1, šeštadienį, Anapilio parodų salėje. Pradžia 6 v.v. su J. Gurklienės paruošta karšta ir vynu gaivinama vakariene. Po vakarienės – linksma programa. Į  svečius ateis Kanapinis ir Lašininis. Šokiams gros Vaclovas Povilonis. Nemokamas baras.  Bilietai suaugisiems - $45, o vaikams nuo 8 metų – $10. Bilietus galima užsisakyti pas Ireną (905)276-0822 arba pas Aldoną (647)409-0783.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved