Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.I.18-19 savaitgalis

(A) II EILINIS METŲ SEKMADIENIS

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, aš ateinu vykdyti Tavo valios.

* Sausio 16, ketvirtadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota a.a. Danutė Paškuvienė-Vaičaitytė, 72 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jos sūnui, visai Paškų ir Vaičaičių giminei bei artimiesiems.

* Šiais metais mūsų parapijose GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS praves Vilniaus Šv. Kryžiaus šventovės rektorius kun. Ričardas Doveika.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimo dienų tvarka: kovo 22, šeštadienį, 11 v.r. Mišios su pamokslu; kovo 23, sekmadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu. Išpažinčių susikaupimo vedėjas klausys kasdien prieš ir po Mišių. ANAPILIO AUTOBUSĖLIS Gavėnios susikaupimo Anapilyje metu veš maldininkus nuo “Vilniaus” rūmų Anapilin šeštadienį 10:30 v.r. ir atgal parveš po susikaupimo pamaldų. Sekmadienį autobusėlis veš maldininkus įprasta sekmadienio tvarka.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero parapijos šventovėje susikaupimas bus kovo 22, šeštadienį, 3 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos šventovėje susikaupimas bus kovo 23, sekmadienį, 2 val. po pietų. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* PIRMAJAI KOMUNIJAI ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO priėmimui pamokos vyksta sekmadieniais po 10 v.r. Mišių parapijos klebonijoje.

* PARAPIJOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyks sausio 26, ateinantį sekmadienį, po 10 v.r. Mišių. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus ir visus parapijiečius susirinkime dalyvauti.

* 2013 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui jau paruošti ir jau dalinami sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje. Jų dalinimą prižiūri Juozas Karasiejus. Neatsiėmusiems pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėjami paštu.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą jau galima įsigyti pas Birutę Matulaitienę parapijos salėje sekmadieniais po Mišių.

* Anapilio sodyba skelbia MUZIEJAUS/ARCHYVO STOGO VAJŲ. Stogas, kuris dengia KLB muziejaus-archyvo patalpas, per eilę metų buvo dalinai taisomas. Dabar būtinai reikia visą stogą pakeisti, kad būtų tinkamai patalpose išsaugoma surinkta archyvo medžiaga.  Šis stogo pakeitimas gali kainuoti iki $73,000. Šiam tikslui Kanados lietuvių fondas jau paskyrė $5,000. Kviečiame lietuvių visuomenę aukomis prisidėti ir šį svarbų reikalą paremti. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Anapilis Christian Community Centre, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3. Aukotojams bus išduodami nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvitavimai.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose neįgalių ar skurdan patekusių šeimų vaikučiai gali pavalgyti, paruošti pamokas, praleisti laisvalaikį bei rasti tinkamą prieglobstį.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI, kuris rūpinasi Panevėžio vyskupijos jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia evangelizacijos dienas, Šv. Rašto kursus, organizuoja maldos grupes, Kryžiaus kelius, naktinius budėjimus prie išstatyto Švenčiausiojo, tautinių bei religinių datų minėjimus, platina religinę spaudą ir rengia jaunimui vasaros stovyklas.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved