Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2014.I.11-12 savaitgalis

(A) KRISTAUS KRIKŠTAS

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

* Šiandieną maldomis pagerbiame 1991 m. sausio 13 d. žuvusius už Lietuvos laisvę beginklius gynėjus.

* Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga mūsų parapijas dar sveikina: Vilniaus arkiv. dr. Gintaras Grušas, Panevėžio vysk. Lionginas Virbalas, SJ, Kaišiadorių vysk. dr. Jonas Ivanauskas, vysk. Juozas Matulaitis ir vysk. Linas Vodopjanovas, OFM.

* PIRMAJAI KOMUNIJAI ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO priėmimui pamokos po Naujų Metų prasideda šį sekmadienį po 10 v.r. Mišių parapijos klebonijoje.

* Šį sekmadienį atnašaujamos Mišios už a.a. Antaną ir Eugeniją Grigučius. Ta proga jų keturios dukros po Mišių visus parapijos salėje vaišina pyragais ir kavute.

* PARAPIJOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyks sausio 26, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus ir visus parapijiečius susirinkime dalyvauti.

* 2013 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui jau baigiami ruošti. Jie bus greitu laiku dalinami sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje. Jų dalinimą prižiūrės Juozas Karasiejus. Neatsiėmusiems pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėjami paštu.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą jau galima įsigyti pas Birutę Matulaitienę parapijos salėje sekmadieniais po Mišių.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose neįgalių ar skurdan patekusių šeimų vaikučiai gali pavalgyti, paruošti pamokas, praleisti laisvalaikį bei rasti tinkamą prieglobstį.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI, kuris rūpinasi Panevėžio vyskupijos jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia evangelizacijos dienas, Šv. Rašto kursus, organizuoja maldos grupes, Kryžiaus kelius, naktinius budėjimus prie išstatyto Švenčiausiojo, tautinių bei religinių datų minėjimus, platina religinę spaudą ir rengia jaunimui vasaros stovyklas.

* Toronto arkivyskupijos įstatas SANTUOKOS REIKALU: - norintieji tuoktis turi susitikti su savo parapijos kunigu ir tuo reikalu su juo pasikalbėti bent vienerius metus prieš numatomą santuokos datą bei atlikti reikiamą santuokai pasiruošimą. Jei kuris iš būsimųjų sutuoktinių jau yra kokia nors forma tuokęsis (išskyrus našlystės atvejį), tai kunigas negali su juo tartis dėl santuokos datos, kol nėra gautas santuokai leidimas iš arkivyskupijos.

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved