Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2014
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
 BackNext»»
 
2014.I.4-5 savaitgalis

(A)KRISTAUS APSIREIŠKIMO ŠVENTĖ - TRYS KARALIAI

+++ ŠEIMOS METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, Tave garbins visos žemės tautos.


* Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga mūsų parapijas sveikina: Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila, vysk. Juozas Žemaitis, MIC, vysk. Kęstutis Kėvalas, vysk. Jonas Kauneckas, vysk. Juozas Preikšas.

* PIRMAJAI KOMUNIJAI ir SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO priėmimui pamokos po Naujų Metų prasidės sausio 12, ateinantį sekmadienį po 10 v.r. Mišių parapijos klebonijoje.

* Šį sekmadienį, a.a. Petro Gurklio VI mirties metinių proga, po Mišių visus parapijos salėje kavute ir pyragais vaišina jo žmona Janina Gurklienė.

* Gruodžio 28, šeštadienį, pakrištytas Dean ir Ramunės (Jonušonytės) Beattie sūnus Deivis George. Sveikiname naująjį krikščionį.

* Gruodžio 21 d. mirė a.a. Kęstutis Tadas Gurevičius, 72 m. amžiaus. Jo pelenai sausio 3, penktadienį, palaidoti iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta artimiesiems.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą jau galima įsigyti pas Birutę Matulaitienę parapijos salėje sekmadieniais po Mišių.

* Naujų Metų dieną po Mišių parapijos salėje kavutę su pyragaičiais visiems paruošė Laima Išganaitienė. Jai nuoširdi padėka.

* Slaugos namų “Labdara” vykdomas VAJUS jau yra atsiekęs trečdalį savo tikslo ir prašo Kalėdų proga visus toliau dosniai aukoti per “Prisikėlimo” ir “Para¬mos” bankelius arba siųsti tiesiai “Labdaros” rašti-nėn: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1.

* Arkiv. Sigitas Tamkevičius prašo paramos Kauno arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vysk. Rimantas Norvila prašo paramos Vilkaviškio vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose neįgalių ar skurdan patekusių šeimų vaikučiai gali pavalgyti, paruošti pamokas, praleisti laisvalaikį bei rasti tinkamą prieglobstį.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI, kuris rūpinasi Panevėžio vyskupijos jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia evangelizacijos dienas, Šv. Rašto kursus, organizuoja maldos grupes, Kryžiaus kelius, naktinius budėjimus prie išstatyto Švenčiausiojo, tautinių bei religinių datų minėjimus, platina religinę spaudą ir rengia jaunimui vasaros stovyklas.

* Toronto arkivyskupijos įstatas SANTUOKOS REIKALU: - norintieji tuoktis turi susitikti su savo parapijos kunigu ir tuo reikalu su juo pasikalbėti bent vienerius metus prieš numatomą santuokos datą bei atlikti reikiamą santuokai pasiruošimą. Jei kuris iš būsimųjų sutuoktinių jau yra kokia nors forma tuokęsis (išskyrus našlystės atvejį), tai kunigas negali su juo tartis dėl santuokos datos, kol nėra gautas santuokai leidimas iš arkivyskupijos.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved