Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBack 
 
Šv. Kazimiero šventovė
Church:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
MIŠIŲ VALANDOS
   Šeštadieniais - 3 v.p.p.


ŠVENTOVĖS ADRESAS
   41 Talbot Road
   Delhi, Ontario
   N4B 1Z7


PARAPIJOS KOMITETO PIRMININKAS
   Pranas Pargauskas  (519) 468-2163


ŠVENTOVĖS ISTORIJA
Delhi yra mažas miestelis Ontario provincijos pietvakarinėje dalyje, pačiame tabako ūkių krašto viduryje.  Lietuviai imigrantai Kanadoje jau atsirado 19 š. pabaigoje, tačiau daugumas jų telkėsi didmiesčiuose arba kasyklų aplinkumoje.  Depresijos laikotarpyje 1929-30 metais daugelis griebėsi ieškoti darbo tabako ūkiuose kaip darbininkai-samdiniai, o vėliau - kaip pusininkai.  Už kelerių metų kai kurie jau nusipirko savo tabako ūkius. Po Antrojo pasaulinio karo, kai suvažiavo Kanadon daug iš komunistų užgrobtų Europos kraštų pabėgėlių, keletas šimtų tokių pabegelių lietuvių atvyko dirbti į tabako ūkius ir, kaip ir jų pirmatakai, greitai įsigijo savo ūkius.  Tuo metu atsirado ir daug lietuvių kunigų, kurie, darbuodamiesi vietinėse teritorinėse parapijose, aplankydavo savo tautiečius bei jų bendruomenes.  Lietuviams Delhi apylinkėje reikėjo ne tik dvasinio lietuvių kunigų patarnavimo, bet ir kultūrinio centro, apie kurį visi galėtų burtis.  Jie kreipėsi į Londono vyskupą J.C. Cody su prašymu įsteigti lietuvišką parapiją.  Vyskupas tokią parapiją steigti sutiko ir 1959 m. tos parapijos klebonu paskyrė kun. dr. Joną Gutauską.  Tuo metu Delhi miestelyje buvo Šv. Jono Brebeuf vardo katalikų parapija, kuri jau statėsi naują didesnę šventovę, tad lietuviai nupirko senąją šventovę ir ją pavadino Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero vardu.

1976 m. kun. Gutauskas išėjo pensijon ir nuo 1976 m. iki 1978 m. parapijoje klebonavo kun. Jonas Staškevičius.  Nuo 1978 m. klebono pareigas ėjo kun. Laurynas Kemėšis, kuris ligų pakirstas 1997 m. turėjo pasitraukti.  Kadangi neatsirado kitų lietuvių kunigų, prel. Jonas Staškevičius apsiėmė parapiją prižiūrėti ir ja rūpintis iš Lietuvos kankinių šventovės Mississauga mieste.  Tokia padėtis tebėra ir dabar.
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved