Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
 BackNext»»
 
Lietuvos kankinių šventovė
Church:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
MIŠIŲ VALANDOS

  Sekmadienį - 10:00 v.r.
  Pirmadienį - 8:30 v.r.
  Antradienį - 8:30 v.r.
  Trečiadienį - 8:30 v.r.
  Ketvirtadienį - 8:30 v.r.
  Penktadienį - 8:30 v.r.
  Šeštadienį - 8:30 v.r.


ŠVENTOVĖS ADRESAS
   2185 Stavebank Road
   Mississauga, Ontario
   L5C 1T3


KLEBONIJOS ADRESAS
   494 Isabella Avenue
   Mississauga, Ontario
   L5B 2G2
   Tel.: (905)277-4320
   Faksas: (905)275-1336
   El.paštas: lkankiniai@gmail.com

ŠVENTOVĖS KŪRYBA
Šventovė suprojektuota architekto dr. Alfredo Kulpavičiaus.  

Centrinė dalis už altoriaus su prisiėlusiojo Kristaus skulptūra buvo sukurta Ramojaus Mozoliausko.  

Kairėje nuo altoriaus yra penki Albino Elskaus sukurti vitražai.  Trys pirmieji vaizduoja tris Lietuvos kankinius:  arkiv. T. Matulionį, arkiv. M. Reinį, vysk. J. Borisevičių, o kiti du: vyrą ir moterį, atstovaujančius tam nesuskaičiuojamam praėjusio šimtmečio ir visų amžių Lietuvos kankinių būriui.

Dešinėje altoriaus pusėje - J. Vainausko atlikta Aušros Vartų Marijos medžio skulptūra.  Netoli jos - didelis Elskaus vitražas, vaizduojantis Lietuvos kančių dėl tikėjimo istoriją.  

Šoninė siena puošiasi siauručiais dailininko Juozo Bakio vitražais, atgabentais iš pirmosios mūsų parapijos šentovės.  Bakis taipgi sukūrė keramikines Kryžiaus Kelio stotis, kabančias ant dešiniosios šventovės sienos.

Vaikučių koplytėlė ir prieangis puošiasi Elskaus vitražais, nusakančiais lietuvių kovas už laisvę.  Marijos širdį veriantieji kalavijai išreiškia ir Lietuvos tikinčiųjų kančias.
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved