Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
Gerojo Ganytojo šventovė
Church:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
MIŠIŲ VALANDOS SEKMADIENIAIS
   Spalio-birželio mėnesiais - 2:00 v.p.p.
   Liepos-rugsėjo mėnesiais - 10 v.r.

ŠVENTOVĖS ADRESAS
   2121 Mosley Street
   Wasaga Beach, Ontario
   L9Z 1X6


PARAPIJOS KOMITETO PIRMININKĖ
   Birutė Samsonienė

MOTERŲ BŪRELIO PIRMININKĖ
   Joana Dūdienė

VYRŲ BŪRELIO PIRMININKAS
   Antanas Samsonas

PENSININKŲ KLUBO PIRMININKAS
   Antanas Samsonas

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKĖ
   Rūta Poškienė


ŠVENTOVĖS ISTORIJA
Toronto lietuvių parapijos klebonas kun. Petras Ažubalis 1952 m. skatino parapijiečius įsigyti žemės sklypus gražioje Georgian įlankos pakrantėje, kuri lietuviams primena Palangos pakrantę, ir ten statytis vasarnamius.  Pats kun Ažubalis irgi nupirko keletą sklypų vaikučių vasaros stovyklai bei lietuvių bendruomenės naudojimui. Iš Toronto arkivyskupo kard. James McGuigan buvo gautas leidimas ten lietuviams laikyti Mišias. Buvo pastatyti pastatai vasarotojų pramogoms, jaunimo stovyklai ir įrengta krepšinio aikštė, o 1955 m. rugpjūčio 4 d. buvo konsekruota Gerojo Ganytojo koplyčia.  Visi pastatai buvo mediniai ir tinkami tik vasariniam naudojimui. Laikui bėgant lietuviai savo vasarnamius pradėjo įsirengti žiemai arba net visai naujus namus statytis nuolatiniam apsigyvenimui.  Taip susikūrė pastovi lietuviška bendruomenė, kuriai reikėjo ir nuolatinių žiemos metui tinkamų bendruomeninių patalpų. Naujojo klebono Jono Staškevičiaus rūpesčiu 1985 m. Petro Bridicko vadovaujami apylinkės lietuviai įrengė žiemai vieną pastatą sekmadieninėms Mišioms, o 1993 m., vadovaujami inž. Vytauto Senkaus, perstatė ir žiemai įrengė Gerojo Ganytojo šventovę.  Ją iš naujo konsekravo 1993 m. liepos 4 d. vysk. Paulius Baltakis.
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved