Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapija
PARAPIJOS TARYBA
Tarybos pirmininkas - Vytautas Pečiulis

SEKCIJŲ PIRMININKAI
Liturginės - Irena Paznėkienė
Jaunų šeimų - Zita Kružikienė
Administracinės - Dalia Ažubalienė
Finansų tarybos - Romas Otto

MUZIKOS VADOVAI
Suaugusių - Vilija Špakauskienė
Vaikučių "Gintarėliai" - Deimantė Grigutienė

KUNIGAI
Kun. Nerijus Šmerauskas - klebonas
Prel. Jonas Staškevičius

PARAPIJOS ISTORIJA

Šv. Jono Krikštytojo parapija buvo įsteigta 1928 m., kai Toronte gyvenantys lietuviai gavo arkiv. Neil McNeil leidimą įsteigti lietuvišką parapiją. Kadangi daugumas gyveno apie Dundas gatvę tarp Ossington ir Bathurst gatvių, buvo nupirkta apylinkėje buvusi prebiterininkų šventovė prie Dundas ir Gorevale gatvių kampo ir konsekruota 1928 m. balandžio 19 d. Parapijos pirmuoju klebonu buvo paskirtas kun. Jonas Gervickas.

1935 m. šalia šventovės buvo pastatyta klebonija, o po šventove buvo pačių parapijiečių laisvalaikiais ir savaitgaliais iškastas rūsys ir įrengta salė. Depresijos metais tai buvo stebėtinas atsiekimas. Salė tapo kultūriniu lietuvių centru.

Nuo 1936 m. iki 1948 m. lietuvio kunigo nebuvo ir tuo metu klebonavo kun. Vincent McGiveney.

1948 m. prasidėjo didelis antplūdis lietuvių Kanadon, pabėgusių karo metu nuo Sovietų priespaudos. Jų tarpe atvyko ir kun. Petras Ažubalis, kuris klebonavo iki savo mirties 1980 m. Jo vadovavimo metu šventovė buvo padidinta ir šalia klebonijos įrengtos patalpos “Tėviškės žiburių” laikraščio redakcijai bei spaustuvei. Wasaga Beach miesto apylinkėje buvo įrengtas lietuviškas centras su koplyčia vasarojantiems apylinkės lietuviams ir gautas Toronto arkivyskupijos leidimas ten lietuviams laikyti Mišias.

1960 m. kun. P. Ažubalis įsteigė lietuviškas kapines būsimame Mississauga mieste. Tuo metu Toronto lietuviams pasidarė per ankštos Šv. Jono Krikštytojo parapijos patalpos, o taip pat nebuvo aikštės automobiliams. Todėl kun. Ažubalis nupirko šalia kapinių dar plotą žemės, kad būtų galima perkelti visas lietuviškas įstaigas bei šventovę erdvion pastatams ir didelei autoaikštei tinkamon aplinkon. Toronto arkiv. Philip Pocock leido 1974 m. parapiją persikelti į naujuosius pastatus Mississauga mieste ir parapijos vardą pakeisti Lietuvos kankinių vardu, taip įamžinant visus Lietuvos kankinius.

Po kun. P. Ažubalio mirties 1980 m., klebonu iki 2006 m. kovo 6 d. buvo prel. Jonas Staškevičius. Mažėjant lietuvių kunigų skaičiui, jis apsiėmė administruoti Šv. Kazimiero parapiją Delhi mieste ir 2006 m. tapo administratorium Šiluvos Mergelės Marijos parapijos Londone. Šiuo metu Lietuvos kankinių parapijos kunigai aptarnauja Mississauga-Toronto, Wasaga Beach ir Delhi miestų lietuvius, o kartu su Prisikėlimo parapijos kunigais - Londono lietuvius. 2006 m. kovo mėnėsį klebonu buvo paskirtas ir iki 2017 m. birželio pabaigos darbavosi kun. Vytautas Staškevičius. Dabar nuo 2017 m. liepos pradžios paskirtas ir tas pareigas eina kun. Nerijus Šmerauskas.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved