Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilio svetainė
Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
VALDYBA

Pirmininkas
   Rimas Paulionis

Vicepirmininkas ir iždininkas
   Kastytis Batūra

Sekretorius
   Dr. Algis Valiulis

Reikalų vedėjas
   Vytautas Pečiulis

Nariai
   Kun. Vytautas Staškevičius
   Regina Choromanskytė
   Jonas Ažubalis
   Teresė Pargauskienė
   Pranas Pargauskas
   Vidmantas Valiulis
   Gytis Andrulis

Revizijos komitetas
   Romas Otto
   Dr. Kazimieras Jonušonis
   Dr. Arūnas Dailydė

Anapilio sodybos susikūrimo ištakos siekia 1920 m., kai lietuvų katalikų imigrantų būrys Toronte įsteigė Šv. Jono Krikštytojo draugiją ir vėliau nusprendė steigti savo parapiją.  1928 m. buvo nupirkta presbiterininkų šventovė ir, pagal draugijos vardą, buvo pašventinta Šv. Jono Krikštytojo vardu.  Tokiu būdu maždaug apie 500 asmenų turinti lietuvių bendruomenė įsigijo pastovią vietą savo veiklai.

Po Antrojo pasaulinio karo, kai Kanadą pasiekė nuo sovietinės Lietuvos okupacijos pabėgusiųjų antplūdis, tūkstančiai lietuvių suvažiavo į Torontą ir turimieji parapijos pastatai tapo per ankšti net ir įsisteigus antrajai katalikų parapijai bei lietuvių evangelikų parapijai Toronte.  Tik neseniai pats į Kanadą atvykęs, jaunas ir energingas klebonas kun. Petras Ažubalis ėmėsi atnaujinti ir padidinti esamuosius parapijos pastatus.  Šalia klebonijos, kurios rūsyje darbavosi "Tėviškės žiburių" laikraščio redakcijos bei administracijos žmonės ir spaustuvininkai su linotipais, jis pastatė šiam laikraščiui naują pastatą.  Jis taipgi įsteigė lietuvių centrą paežerėje vasarotojams prie Wasaga Beach miestelio, kur daugelis lietuvių įsigijo žemės ir pasistatė savo vasarnamius.

Laikui bėgant, turimieji pastatai Toronte ir vėl tapo per ankšti, o automobiliams statyti apie šventovę vietos nebuvo.  Dauguma lietuvių kėlėsi į Toronto vakarus ir atvažinėdavo į pamaldas iš toliau.  Port Credit miestelyje (dabar Mississauga miesto dalyje) 1959 m. kun. Ažubalis nupirko dalį obelyno ir 1960 m. įsteigė Šv. Jono lietuvių kapines su būsima koplyčia.  1970 m.buvo įsigyta daugiau žemės šalia įsteigtųjų kapinių ir kilo mintis ten steigti lietuvišką centrą.  Naujoje vietoje pirmieji pastatai buvo pastatyti 1972 m. pagal archit. Vaclovo Liačo projektą ir vietovė pavadinta "Anapiliu", nes jungia gyvųjų ir anapus iškeliavusių lietuvių būstą.  Ten 1974 m. iš Šv. Jono Krikštytojo šventovės pastatų persikėlė ir visa parapija su laikraščio įstaigomis.  Buvo gautas iš Toronto arkivyskupijos leidimas naujai statysiamą šventovę pavadinti "Lietuvos kankinių" vardu.  Ji buvo tuo vardu konsekruota 1978 m. ir yra pirmoji tokį vardą turinti šventovė visame pasaulyje! Turtas buvo taip padalintas, kad parapijos šventovė su savo sale bei klebonija bus Toronto arkivyskupijos žinioje, o visi kiti pastatai, autoaikštės, kapinės ir Wasaga Beach miestelyje turimoji nuosavybė - lietuvių rankose.

Anapilio pirmuoju pirmininku buvo išrinktas Antanas Rinkūnas, o vėliau jam mirus - Jonas Andrulis.  Naujojo klebono prel. Jono Staškevičiaus vadovavimo metu buvo pastatytas prie didžiosios salės priestatas su parodų sale, kapinių raštine bei garažais, o antrajame aukšte 1988 m. įkurtas Kanados lietuvių archyvas-muziejus. 2006 metų kovo mėnesį parapijos klebonu buvo paskirtas kun. Vytautas Staškevičius ir parapijai vadovavo iki 2017 m. birželio pabaigos, o Anapilio sodybos pirmininku 2011  metais buvo išrinktas Rimas Paulionis, kuris ir dabar tas pareigas eina. Šiuo metu klebono pareigoms nuo 2017 m. liepos pradžios yra paskirtas kun. Nerijus Šmerauskas.

Anapilis yra įvairiašakė ir didžiausia lietuvių įstaiga Kanadoje, apimanti Lietuvos kankinių šventovę, Šv. Jono lietuvių kapines, "Tėviškės žiburių" laikraščio patalpas ir sales, kuriomis naudojasi chorai, tautinių šokių grupės, sportininkai ir kiti lietuvių vienetai.  Salės taipgi yra nuomojamos įvairiems susirinkimams, pokyliams, vaišėms ir naudojamos didžiosioms lietuvių šventėms-minėjimams.  Anapilyje veikia knygynėlis ir "Prisikėlimo" kredito kooperatyvo skyrius.  Wasaga Beach mieste esanti nuosavybė taipgi turi savo salę ir koplyčią, kurios dabar jau įrengtos žiemos naudojimui ir jomis naudojasi toje apylinkėje ištisus metus gyvenantieji lietuviai.
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved