Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Laikraštis
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Tėviškės žiburiai
Newspaper:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
DARBO VALANDOS
   nuo pirmadienio iki penktadienio
   10 v.r. - 3 v.p.p.


RYŠIAI
   Tel.: (905) 275-4672
   Faksas: (905) 275-4364
   e-paštas: tevzib@rogers.com

   2185 Stavebank Road
   Mississauga, Ontario
   L5C 1T3

 www.tevzib.com


ISTORIJA
Su didžiule pokario lietuvių banga iškilo ir reikalas Toronte leisti lietuvišką laikraštį.  Tam buvo įsteigta Kanados lietuvių kultūros draugija "Žiburiai" ir 1949 m. pradėjo leisti savaitraštį "Tėviškės žiburiai".  

Patalpos buvo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonijos rūsyje.  Ten buvo sugrūsti linotipai, redakcija ir administracija.  Apie 1956 m. buvo pastatytos laikraščiui atskiros patalpos, o 1974 m. laikraštis persikėlė į naujas ir erdvias patalpas Anapilyje.

Pradžioje laikraščio redaktorius buvo dr. Adolfas Šapoka, kuris, vos sulaukęs 55 m. amžiaus, buvo ištiktas širdies priepuolio ir mirė 1961 m. Po jo mirties pagrindiniu redaktoriumi tapo prel. dr. Pranas Gaida, kuris 2008 m. sulaukė 94 m. amžiaus ir iš pareigų pasitraukė. Dabar laikraštį redaguoja Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir Česlovas Senkevičius.
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved