Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Kapinės
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Šv. Jono lietuvių kapinės
Cemetary:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
LANKYMO VALANDOS
Vasarą (bal. 1 - spalio 31): 9 v.r. - 8 v.v.
Žiemą (lapkr. 1 - kovo 31): 9 v.r. - 5 v.p.p.


BENDRUOMENINĖS LANKYMO DIENOS
  Pavasarinė kapinių lankymo diena yra pirmąjį birželio mėnėsio sekmadienį ir tą dieną Mišios už mirusius aukojamos 2 v.p.p. kapinių koplyčioje. (2017 metais ta diena bus birželio 4.)

  Rudeninė kapinių lankymo diena yra artimiausią Vėlinių dienai sekmadienį ir ir tą dieną Mišios už mirusius aukojamos Lietuvos kankinių šventovėje 2 v.p.p. (2017 metais ta diena bus lapkričio 5.)

Tomis kapinių lankymo dienomis Anapilio salėje galima pietauti ištisą dieną.

Pamatai paminklas yra liejami du kart metuose: keletą savaičių prieš pavasario ir rudens Kapinių lankymo dienas.  Paminklai statomi ir juose įrašai įrašomi tik su Kapinių valdybos patikrinimu bei leidimu.


RAŠTINĖS VALANDOS IR RYŠIAI

nuo pirmadienio iki ketvirtadienio:
  nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.
  nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p.
penktadieniais:
  nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.
  nuo 2 v.p.p. iki 4 v.p.p.

Tel.: (905) 277-1270
Faksas: (905) 277-4519
e-paštas: anapilis@primus.ca


KAPINIŲ VALDYBA
Pirmininkas
   Vytautas Pečiulis

Nariai
   Antanas Zimnickas    
   Rimas Paulionis
   kun. Vytautas Staškevičius
   Ernestas Steponas

KAPINIŲ KŪRINIAI
Kapinių vartų autorius yra Rimas Paulionis.  

Kapinių koplyčia pastatyta pagal archit. Vaclovo Liačo projektą.  Ten kiekvieną pavasarį ir rudenį vyksta pamaldos už mirusius ir sutraukia didžiules lietuvių minias iš įvairių vietovių.  Koplyčios stogas yra papuoštas dail. Telesforo Valiaus suprojektuotais ir dail. Juozo Bakio iš metalo išpjaustytais  sparniniais vartais, vaizduojančiais Lietuvos kovas už tikėjimo laisvę, ir prel. Jono Staškevičiaus suprojektuotu kryžiumi.  Po kryžiumi esančioje nišoje yra prel. Jono Staškevičiaus skulptūra - Rūpintojėlis.  

Nuo koplyčios stogo besileidžiančioje pievelėje įrengtas kryžių kalnelis, kurio įrengimui mintis kilo iš Toronto lietuvių paviljone suruoštos parodos apie Kryžių kalną Lietuvoje.  Dalis tų kryžių paskui buvo pergabenti iš parodos į kapinių kalnelį ir dabar jau baigiama juos pakeisti gražiais lietuviškais kryžiais.  

Netoli koplyčios esančioje aikštėje yra Kanados lietuvių šaulių pastatytas už Lietuvos laisvę žuvusiems paminklas pagal Kaune esančio nežinomojo kareivio kapo vaizdą.
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved