Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Archyvai
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Kanados lietuvių muziejus
Archives:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
LANKYMO VALANDOS
   antradieniais - nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.
   trečiadieniais - nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.
   ketvirtadieniais - nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.
                                 
    


RYŠIAI
   Raštinė
   E-paštas: klma@primus.ca
   Tel.: 905-361-0434


   2185 Stavebank Road
   Mississauga, Ontario
   L5C 1T3


ARCHYVO-MUZIEJAUS ISTORIJA
Daugelį metų Kanados lietuvių bendruomenės vadovybė ieškojo vietos kur įsteigti Kanados lietuvių archyvą.  Anapilio vadovybei ruošiantis statyti priestatą kapinių raštinei, sandėliams bei garažams, kilo mintis tą priestatą praplėsti ir paruošti vietą archyvui.  Pagrindinę mintį projektui davė archit. Jurgis Sederavičius, o 1988 m. toji mintis tapo tikrove ir Anapilyje įsikūrė lietuvių muziejus-archyvas.

VEIKLA
Čia renkama, kataloguojama ir paruošiama apsaugojimui nuo gedimo įvairiausia dokumentacijė lietuvių išeivijos medžiaga:  asmeniški dokumentai, nuotraukos, vaizdajuostės, garsajuostės, filmai, meno kūriniai, audiniai, uniformos, medaliai, pinigai, žemėlapiai, vėliavos, retos knygos, periodiniai leidiniai apie Kanados lietuvius ar Lietuvą.  Veikia ir maža bibliotkėlė, turinti virš 2,000 knygų apie Lietuvos istoriją, archeologiją, meną, antropologiją, tautodailę, muziką ir literatūrą.

SVARBESNIEJI RINKINIAI
Muziejuje yra 19 amžiaus ir 20 amžiaus pradžios audinių, lietuviškų pinigų, lietuvių menininkų kūrinių, Stepo Dariaus ir Stasio Girėno reto relikvinio turto, Lietuvos kariuomenės uniformų ir medalių, 900 retai randamų knygų, Sibiro tremtinių bei kalinių rankdarbių.

ARCHYVAI
Šiuo metu yra virš 85 metrų archyvinės medžiagos, kuri yra suskirstyta į 291 padalinį. Tie padaliniai apima tokius dalykus kaip Kanados lietuviškų organizacijų istoriją, lietuvių imigrantų istoriją (ypatingai po II pasaulinio karo), buvusių II pasaulinio karo išvietintųjų asmenų (DP) stovyklų Vokietijoje dokumentaciją bei istoriją, naujosios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1988-1991 m. laikotarpio spaudą, lapelius, lankstinukus, garsajuostes, vaizdajuostes iš Sąjūdžio susirinkimų, demonstacijų bei ruošimųsi rinkimams.  Taipgi yra visokios dar spaudos šviesą nepasiekusios Kanados lietuvių garsinės istorijos.
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved